Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Turkse Tortel - Streptopelia decaocto

Turkste Tortel in wilde kastanjeboom, 22-3-2003

De Turkse Tortel verscheen in 1975 als broedvogel in de Meeslouwerpolder. De soort nam daarna snel in aantal toe, met een maximum van 10 paar in 1982. Buiten de broedtijd werden grote aantallen gezien, tot maximaal 58 ex.. Na 1982 liep het broedbestand langzaam terug, en werden buiten het broedseizoen ook geen grote aantallen meer gezien.

Begin jaren tachtig was er een slaapplaats bij een boerderij ter hoogte van de Vogelplas Starrevaart. Indertijd waren op de slaapplaat zo'n 100 vogels aanwezig. Inmiddels is deze slaapplaats verdwenen. Rond de Vogelplas worden nog af en toe groepen Turkse Tortels gezien, met een maximum van 19 ex. op 9-12-1990. In de jaren na 1990 echter worden naast het in het gebied aanwezige broedbestand nauwelijks meer waarnemingen gedaan. De achteruitgang staat niet op zichzelf; de soort lijkt om nog onduidelijke redenen in heel Nederland achteruit te gaan[4].

Als broedvogel is de Turkse Tortel met 1 ࠲ paar niet talrijk. De soort broedt bovendien niet jaarlijks. De broedplaatsen bevinden zich uitsluitend in de erfbeplanting van de boerderijen langs de Vliet.

grotere aantallen
4-11-19899 ex.25-12-19909 ex.
9-12-198914 ex.12-1-19919 ex.
2-12-19908 ex.24-11-19968 ex.
9-12-199019 ex.