Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In 1992 is door de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart (zie eigendom en beheer) de beheersvisie `Kiezen voor delen' opgesteld. In deze visie wordt de wenselijke ontwikkeling van de Vogelplas Starrevaart weergeven en is het gewenste beheer voor een belangrijk deel uitgewerkt. Op basis van deze visie werden jaarlijks werkplannen opgesteld die door de commissie werden vastgesteld.

Inmiddels is de Vogelplas Starrevaart volledig aangelegd en is er de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het beheer van het gebied. Nieuwe kansen en mogelijkheden voor het behoud en het verder ontwikkelen van de Vogelplas Starrevaart tot een in verschillende opzichten uniek gebied doen zich voor. Voorbeelden hiervan zijn de toegenomen belangstelling van de overheid voor natuur die zijn weerslag vindt in het streven naar een ecologische hoofdstructuur en het versterken van recreatieve structuren in de Randstad. Ook het belang voor de Provincie Zuid-Holland van een aansprekend object als de Vogelplas Starrevaart wordt steeds meer onderkend.

Naast de onbetwistbare doelstellingen gericht op doelsoorten en (natuur)recreanten binnen de Vogelplas Starrevaart is een verbreding van de doelstelling om optimaal in te kunnen spelen op nieuwe kansen wenselijk. Voor de Beheerscommissie was dit de aanleiding om een beheersplan op te stellen waarin een actuele beheersvisie is opgenomen.

1.2 Doelomschrijving

Het doel van dit beheersplan is als volgt te omschrijven:

Het vastleggen van de beheersvisie en de daaruit af te leiden gewenste (beheers-) maatregelen, die op een zo efficiŽnt en effectief mogelijke wijze leiden tot het verwezenlijken van de doelstellingen.

Binnen dit hoofddoel zijn de volgende subdoelen te onderscheiden:

  • Het actualiseren van de bestaande beheersvisie 'Kiezen voor delen'
  • Het vertalen van de beheersvisie en de daarin vastgelegde doelstellingen naar concrete maatregelen voor de kosten en langere termijn (ca. 10 jaar);
  • Het bepalen van de kosten voor de langere termijn;
  • Het duidelijk vastleggen van besluitvormingstrajecten voor aanpassingen in hetvastgelegde beheer;
  • Het waarborgen van het beheer, ongeacht de personen/organisatie die het beheer uitvoert;
  • Het dienen als basisdocument voor rapportages.

1.3 Opbouw

Dit beheersplan is opgebouwd uit de volgende drie delen: oriŽntatie (hoofdstuk 2), beheersvisie (hoofdstuk 3) en maatregelenplan (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 2 vormt de beschrijving van de huidige situatie van het gebied. De beheersvisie bestaat uit een beschrijving van de doelstellingen voor het gebied, een beschrijving van het karakter en de gewenste ontwikkeling, en een beschrijving van recreatieve zonering. De beheersvisie wordt in hoofdstuk 4 uitgewerkt tot concrete beheersmaatregelen die voor de komende 10 jaar nodig zijn om de doelstellingen van het gebied te verwezenlijken.

Onderdeel van dit beheersplan is het beheersprogramma Integraal Terreinbeheer (ITB). In dit GIS-achtige pakket (Geografische Informatiesysteem) zijn de inventarisatiegegevens, de planning van het beheer en onderhoud en de kaart opgenomen van de Vogelplas Starrevaart.

De maatregelenplanning voor de Vogelplas wordt gebruikt voor het jaarlijks uitdraaien van jaarwerkplannen, begrotingen, zonodig meerjarenramingen enz. Bij de planning berekent het programma ook de kosten van de verschillende uit te voeren maatregelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van normbedragen per m2, m1 of per stuk die voor de verschillende maatregelen berekend zijn.

In bijlage 12 is een beschrijving van de beheerssystematiek opgenomen.