Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Bijlage 10: Groot onderhoud

Op deze bladzijde wordt de meerjarenraming groot onderhoud aan water en oevers en infrastructuur weergegeven. Onder het groot onderhoud vallen maatregelen als vernieuwen brugdekken, herprofileren schelpenpaden, baggeren watergangen e.d. De horizontale lijn in de grafiek geeft de gemiddelde kosten van groot onderhoud weer.

In de planning van het groot onderhoud is een zekere spreiding aangebracht: bij sommige maatregelen wordt jaarlijks een percentage uitgevoerd. Dit heeft een evenwichtige kostenspreiding tot gevolg.

De pieken worden bij het terreintype water en oevers vooral veroorzaakt door het groot onderhoud aan het vervangen van drijfbalken, ij het terreintype infrastructuurvooral door het vervangen van het brugdek. 

[grafiek volgt]