Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Bijlage 2: Biotoopeisen broedvogels

Soort Waterdiepte Vegetatietype Biotoop Voedsel
Dodaars
(Tachybaptus rufficollis)
< 100 cm. Onder water staande bomen, riet, waterplanten kreken en poelen met dichte opgaande oever begroeiing in directe nabijheid van ondiepe meren insecten, kleine visjes, slakjes, algen, zaden en bladeren
Roerdomp
(Botaurus stellaris)
20-80 cm. Overjarig Riet dichte overjarige rietvelden met dijken, ondiepe poelen, sloten omzoomd met een hoge vegetatie vis, insecten, amfibieŽn, kleine vogels
Krakeend
(Anas strepera)
< 80 cm. Riet, Fonteinkruid en andere ondergedoken waterplanten, grassen ondiep water omzoomd met dichte opgaande vegetatie, eilanden en modderbanken, open water delen van waterplanten, grassen, riet, algen, slakjes, kikkers,kleine vissen
Wintertaling
(Anas crecca)
1-50 cm. Grassen, Bies, Fonteinkruiden, Zegge, Ruppia, Zuring ondiepe poelen, sloten en meertjes met een dichte oever≠begroeiing zaden en knolletjes van Bies, Zegge, Rupia, Fonteinkruiden en Zuring, larven en slakken
Zomertaling
(Anas querquedula)
25-50 cm. Riet, Fonteinkruiden, Bies, Zegge, Rus, Vlotgras vochtige terreinen met ondiepe sloten, poelen met een rijke oeverbegroeiing uitlopend in open water insecten, larven, slakken, vis, delen van Riet, Fonteinkruid, Bies, Zegge etc.
Tafeleend
(Aythya ferina)
100-250 cm. Riet, Fonteinkruid, Veder≠kruid, Hoornblad Zegge en Bies open water omzoomd met dichte Riet- en Biezenvegeta≠tie, vaak eilandjes en modderbanken als nestplaats Fonteinkruid, Vederkruid, Hoorn≠blad, Zegge, Bies
Bruine Kiekendief
(Circus aeruginosus)
- Riet dichte overjarige rietvelden met wilgen, poelen en kreken en open water Fazanten, konijnen, watervogels, kleine zoogdieren, vis
Waterral
(Rallus aquaticus)
10-20 cm. Riet, Bies, Lisdodde, Zegge Voorkeur voor vochtige pioniervegeta≠ties (Pitrus, Bies, Riet, Zegge) in de nabijheid van broekbossen insecten, larven, wormen, kikkers, kleine vissen, vogeleieren, jonge vogels, kleine zoogdieren
Porseleinhoen
(Porzana porzana)
10 cm. Zegge, Riet, gras lage verspreide vegetatie (pollen gras, Zegge etc.) in de overgangszone van droog naar nat terrein insecten, slakken, Zegge, Pitrus, Fonteinkruid en Mattebies
Sprinkhaanzanger
(Locustella naevia)
- Grassen, Zegge, Pitrus, Riet Drogere delen met dichte pollen gras, Pitrus en Zegge eventueel gemengd met Riet insecten
Snor
(Locustella luscinioides)
m.v. Zegge, Riet, Kleine Lisdodde Drasse delen met dichte onderbegroeiing eventueel gemengd met Riet, in overjarig Riet met Lisdodde insecten
Grote Karekiet
(Acrocephalus arundinaceus)
10-40 cm. Riet dicht overjarig in water staand riet vlakbij open water of open (grassige) terreindelen insecten
Baardmannetje
(Panurus biarmicus)
m.v. Riet, Zegge Droge, overjarige rietvelden met rijke onderbegroeiing (Zegge, gebroken Riet) insecten, zaad van Riet en Grote brandnetel of Harig wilgeroosje