Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Bijlage 6: Vegetatieonderzoek

Bron: Bureau Natuur Provincie Zuid-Holland

Inleiding

De vegetatie van de Vogelplas Starrevaart is in de afgelopen periode gevolgd door D. Ringelberg-Giesen en A.J. Quené-Boterenbrood. De resultaten zijn vastgelegd in twee verslagen van de periodes 1989-1991 en 1993-1994. Door omstandigheden is dat verder niet meer mogelijk. In 1997 zijn door medewerkers van de Directie Ruimte, Groen en Gemeenten zijn 16 vegetatie-opnamen gemaakt om de verdere ontwikkeling te volgen. Het gaat om 3 slootopnamen, 4 kade-opnamen, 2 rietlandopnamen, 4 schraallandopnamen en 3 opnamen op het meest recent geplagde perceel bij de werkschuur. De opnamen zijn zo nauwkeurig mogelijk ingemeten en op kaart ingetekend. De opnamen in het schraallandje zijn gemarkeerd met een paal met rode kop. De mossen die in het meetnet zijn betrokken worden allen nagedetermineerd.

De opzet is om de opnamen één maal in de twee jaar te herhalen. Het tijdstip van de opnamen is laat in het seizoen (half september) met uitzondering van het schraallandje, welke vlak voor het maaien zijn opgenomen (eind augustus). In dit verslag wordt per biotoop de bevindingen besproken. Aan het eind worden enkele aanbevelingen gedaan voor de voortzetting van de monitoring.

Van de opnamen zijn natuurwaarde- en indicatiewaarden berekend. Deze berekeningen maken een vergelijking met elkaar en de rest van Zuid-Holland mogelijk.

Gevonden planten

In totaal zijn in het gebied 203 soorten planten en mossen gevonden. Hiervan zijn 4 wiergroepen en 24 soorten mos. Het meest komen soorten van voedselrijke storingsvegetaties voor. Hiervan zijn riet en pitrus aspectbepalend in de natte delen en fioringras, gladde witbol en ruw beemdgras voor de kaden. Ca. 20 soorten zijn zeer algemeen als akkerdistel, witte klaver en grote weegbree op de droge standplaatsen, wolfspoot en mannagras op natte standplaatsen. Algemeen zijn 35 soorten als moerasandoorn en grote kattenstaart in de natte delen en schijfkamile, varkensgras en ridderzuring op de kaden. Mossen worden, op enkele soorten na, voornamelijk gevonden in de meer open vegetatie.

Slootvegetaties

De opnamen liggen in verschillende typen water. Eén opname in de sloot langs de Kniplaan (810) , één in een sloot met directe verbinding met de plas (840) en een opnamen in een geïsoleerde sloot net buiten het gebied (800). De opname 840 is veel soortenarmer (9 tegen 16 en 21). Echte waterplanten als stijve waterranonkel, waterpest en schedefontijnkruid komen hier niet voor. De natuurwaarde is ook beduidend lager (32 tegen 40 en 46)

Kadevegetaties

De kadeopnamen liggen zowel op het begraasde deel als op het niet begraasde deel. Het zijn over het algemeen vegetaties van voedselrijke omstandigheden. Trofie-indicatie van bijna 70 voor bovenop de kaden en 59 in de onderberm. Plaatselijk treed er een verruiging op. De natuurwaarde is ook laag 28-30 bovenop en 36 in de onderberm. De verruiging kan bestaan uit ridderzuring, brandnetel en akkerdistel. De distels zijn al aanzienlijk teruggedrongen ten opzichte van '93-'94. Alleen lokaal geeft het nog problemen. Op de wandelkade aan de kant van de rijksweg staat veel ridderzuring. Het voorkomen van ridderzuring kan niet tot problemen lijden bij agrariërs. Wel kan het bij wandelaars negatieve reacties opleveren.

Rietland

In het rietland zijn door een misverstand slechts twee opnamen gemaakt. Een hiervan ligt op een locatie van D. Ringelberg e.a. Er is op deze locatie nagenoeg geen verandering opgetreden. Het aantal soorten is wel wat hoger met vooral meer heen (5-10%) De natuurwaarde en de trofie-indicatie zijn resp. 33 en 43. De verandering kan ook met een kleine verschuiving van de locatie te maken hebben. Omdat op het oude kaartje geen maten zijn aangegeven.

Laatst geplagde landje

Hiermee wordt het perceel bedoeld dat vlak bij het beheersgebouw ligt. In dit perceel zijn drie vegetatieopnamen gemaakt. In de hoge kruidlaag is hier heen aspect bepalend. In de lage kruidlaag gaat het vooral om fioringras. Ook komen zomprus, greppelrus, pitrus, wolfspoot en witte klaver veelvuldig voor. Van de andere planten is moeraszoutgras (opn 834) opvallend. Door de open structuur is het aantal soorten mossen hoog. Op locatie 833 zijn 9 soorten aangetroffen. De natuurwaarde ligt tussen de 38 en 44 en de trofie-indicatie tussen 51 en 57.

De hoeveelheid riet is nog zeer laag, maar is wel al de proefvlakken aangetroffen.

Schraallandje

De oude opnamen zijn moeilijk te traceren en zijn daardoor niet herhaald. Door het slaan van twee palen met een rode kop zijn de opnamen nu beter vastgelegd voor de toekomst. In totaal zijn er vier opnamen gemaakt. De ontwikkeling is positief voor wat betreft de leuke soorten. Zo is wateraardbei aangetroffen en de koningsvaren breidt zich sterk uit. De natuurwaarde scoort ook goed tussen de 47 en 48. De trofie-indicatie scoort laag; tussen de 36 en 44. In het centrale deel is de verzuring steeds beter merkbaar. Was de verzuring vooral te merken aan de moslaag ook nemen de hogere planten van zure situaties steeds meer toe.

Een probleem is de toename in delen van verschillende wilgen en berk.

Conclusies en aanbevelingen.

 • De ontwikkeling van van de vegetaties gaat over het algemeen goed. Het schraallandje geeft een positieve ontwikkeling van met name soorten van voedselarme standplaatsen. Wel zou de jonge opslag weer verwijderd moeten worden.
 • De verruiging door distels van de kaden neemt af, maar verdiend nog wel aandacht. Vooral wat betreft ridderzuring.
 • Het rietland lijkt goed in takt te blijven, maar het aantal opnamen moet het komende seizoen worden uitgebreid, waarbij ook de "nieuwe rietvelden kunnen worden betrokken.

Bijlage vegetatieopnamen

Bedekkingsschaal Braun-Blanquet (gemodificeerd)
1: <5%, ¾ 4 exx. in opname
2: <5%, < 3 exx. per m2
3: <5%, 3-10 exx. per m2
4: <5%, > 10 exx. per m2
5: 5-12%
6: 13-25%
7: 26-50%
8: 51-75%
9: 76-100%
0: mate van voorkomen onbekend
-----------------------------------------------------------------------------
          Jaar      88888.88888.88999.99999.99989.99999.9999
                  99999.99999.99777.77777.77796.77777.7777

          X-Coordinaat  88888.88888.88888.88888.88888.88889.9988
                  99999.99999.99999.99999.99999.99990.0099

          Y-Coordinaat  44444.44444.44444.44444.44444.44444.4444
                  55555.55555.55555.55555.55555.55555.5555
                  77777.77777.77777.77777.77777.77777.7766

          Opnamenummer  33333.33333.33888.88888.88899.99998.8888
                  00123.34456.78233.33335.55599.99990.1134
                  02221.20222.22223.45672.34555.67890.0280

          Tabeltype    64344.44444.43344.44434.33394.39946.6336
                  14141.43444.41133.33313.33394.39941.1111

          IPI       65557.53555.55633.32263.22295.29956.6666
                  41112.12111.11544.46654.44491.49914.4554
                  64440.41444.44600.03360.00094.09947.6663

          VOLGNUMMER   00000.00001.11111.11112.22222.22223.33333.
                  12345.67890.12345.67890.12345.67890.12345.
-----------------------------------------------------------------------------
  4 Achillea millefolium    .   .   .   .   .   .   . 5
 19 Agrostis capillaris     .   .  5 . 434.   .  V .   . 2
 18 Agrostis stolonifera    . 577 .54 75.48757.75 67. 7 V.  3.25
 28 Alisma plantago-aquatic   .   .   .   .   .  VV.   .2
 40 Alopecurus geniculatus   . 443 .4 25 . 553 .3 4 .  V.   . 4
 42 Alopecurus pratensis    .   .  5 . 4  . 25 .   .   .
 60 Angelica sylvestris     . 1 .   .   .  2.   .   .
 66 Anthoxanthum odoratum    .   .   .   .  3.   .   .
 70 Anthryscus sylvestris    .   .   .   .   .   .   . 2
 78 Apium nodiflorum      .   .   .   .   .  V .   .
 96 Arrhenatherum elatius    .   .   .   .   .   . V  .
 101 Artemisia vulgaris     .   .   .   .   .  V .   .
 117 Aster tripolium       .   . 1  .   .   . 2 .   .
 123 Atriplex patula       .   .2  .   .   .   .   .
 121 Atriplex prostrata     .  2.2  .   .   .  V.   .
 133 Barbarea vulgaris      .   .   .   .   .   . V .
 140 Betula pendula       .   .   .  1 .  2.32  .   .
 139 Betula pubescens      .   .   .   .  2.35  .   .
 141 Bidens cernua        . 2 5.52  .  12.   .  V.VV  .
 142 Bidens connata       .   . 1 .   .   .   .   .
5208 Bidens connata + Bidens   .   .2  .   .   .   .   .
 143 Bidens frondosa       .   .   .   .   . 2  .   .
 144 Bidens tripartita      .  1.   .   .   .  V. V  .
6084 Brassica          .   .   .   .   .  V.   .
1802 Brassica napus       .   .  1.   .   .  V.   .
1804 Brassica rapa        .   .   .   .   .   .   . 5
 161 Bromus hordeaceus ssp.   .   .   .  1.   .   .   .
 171 Butomus umbellatus     .   .   .   .   .   .   .1
 173 Calamagrostis canescens   .   .   .   .   . 3  .   .
6097 Callitriche         .22 2. 2 .   .   .  V.  5.6
 188 Calystegia sepium      . 1 .   .   .   .   .   .
-----------------------------------------------------------------------------
          VOLGNUMMER   00000.00001.11111.11112.22222.22223.33333.
                  12345.67890.12345.67890.12345.67890.12345.
-----------------------------------------------------------------------------
 200 Capsella bursa-pastoris   .   .   .   .  1 .  VV.   .
 205 Cardamine pratensis     .   .   .   .   .  V .V  .
 225 Carex disticha       .   .   .   .  3.   .   .
 235 Carex hirta         .   .2  3. 2 .  2 . 3 V.   .
 261 Carex oederi ssp. oeder   .   .   .   .   .   .  V .
 259 Carex riparia        .   .   .   .   .   .   .1
 274 Catabrosa aquatica     .3  . 2  .   .   .  V.   .
 296 Cerastium fontanum ssp.   . 22 .   . 2 .  2 .   .   .
 299 Ceratophyllum demersum   .5  .   .   .   .   .  7.2
 306 Chenopodium album      .   .   .   .   .  VV. V  .
 310 Chenopodium ficifolium   .   .   .   .   .  V.   .
 312 Chenopodium glaucum     .  2.2  .   .   .  V.   .
 315 Chenopodium polyspermum   .   .   .   .   .  VV. V  .
 316 Chenopodium rubrum     .   .2  .   .   .   .   .
 331 Cirsium arvense       . 6 .2 56.22512.1 25 .  V.V  . 52
 336 Cirsium vulgare       .   .   .   .   .  VV.   .
 358 Coronopus didymus      .   .   .   .   .  V.   .
 359 Coronopus squamatus     .   .   .   .   .  VV.   .
 372 Crepis capillaris      .   .   .   .   .  V .   .
 390 Dactylis glomerata     .   .   .2  . 2 .   .   . 5
 419 Dryopteris dilatata     .   .   .   .   .   .V  .
1914 Eleocharis palustris    .2  .   .   .   . 5V .  5.2
 442 Elodea nuttallii      .6  .   .   .   .   .  7.
 446 Elymus repens        . 4 .  63. 5  . 25 .   .   . 84
 448 Epilobium ciliatum     . 222 . 2 1.   .   .   .   .
 451 Epilobium hirsutum     . 112 .21 12.  11.   .  V. V  .
 457 Epilobium parviflorum    .  1 . 2 .   .   .  V.   .
1642 Epilobium tetragonum    .   .  2 .   .   .  V.   .
 466 Equisetum palustre     .   .   .   .   . 1 .   .
 475 Erigeron canadensis     .   .   .   .   .  VV.   .
 476 Eriophorum angustifoliu   .   .   .   .   . 2 .   .
 490 Eupatorium cannabinum    .   .   .  2 .1  5.11  .   .
 520 Festuca rubra ssp. comm   .   .   . 4 .  5.  V .   .
2376 Galium palustre       .   .   .   .   .   .V  .
 582 Glechoma hederacea     .  2 .  5 .   .  2 .  V.   . 5
 584 Glyceria fluitans      .4587 .43 62. 73 4.3  .   .  5.
 585 Glyceria maxima       .   .   .4  .   .  VV. V 2.3 3
 587 Gnaphalium luteo-album   .   .2  .   .   .   .   .
 589 Gnaphalium uliginosum    .   .   .  2.   .  V.   .
 607 Heracleum sphondylium    .   .   .   .   .  V .   . 2
 631 Holcus lanatus       . 444 . 344.44 25.52 47.243 V.   . 22
 632 Holcus mollis        .   .   .   .   .  V .   .
 636 Hordeum murinum       .   .   .   .   .  V .   .
 654 Hypochaeris radicata    .   .   .   .   .   .V  .
 665 Iris pseudacorus      .   .   .   .   . 2 .   .
 673 Juncus articulatus     . 6 5 .3241 . 254.32 4.2 7 V.   .
 675 Juncus bufonius       . 4 4.325 . 625.   .  V. V  .
 680 Juncus effusus       . 628 .4 558.42553.56324.454 V. V  .
 699 Lactuca serriola      .   .   .   .   .  V .   .
 700 Lamium album        .   .   .   .   .  V . V  .
 722 Lemna gibba (bol)      .   . 5  .   .   .   .   .
2374 Lemna gibba (plat) + Le   .4  2. 8  .  22.   .   .  8.4
 724 Lemna trisulca       .3  .   .   .   .   .  8.6
 725 Leontodon autumnalis    .   .   .   .   . 2 V . V  .
 756 Lolium perenne       . 24 .2 6 . 47 .  7 .  V.   . 67
-----------------------------------------------------------------------------
          VOLGNUMMER   00000.00001.11111.11112.22222.22223.33333.
                  12345.67890.12345.67890.12345.67890.12345.
-----------------------------------------------------------------------------
 759 Lonicera periclymenum    .   .   .   .   .   .V  .
 763 Lotus uliginosus      .   .  2.   .  5.   .   .
 780 Lycopus europaeus      .   .   .  25.222 . 22VV. V  .
 785 Lythrum salicaria      .   .  2.   .  1. 21VV.   .
 790 Malva neglecta       .   .   .   .   .  V .   .
 796 Matricaria discoidea    .  1.7  . 1  .   .  V.   .
 795 Matricaria maritima     .   .2  .   .   .  V.   . 1
 794 Matricaria recutita     .   .   .   .   .  VV.   .
 813 Mentha aquatica       .   .   .   .   .  V . V  .
1922 Myosotis laxa + Myosoti   . 2  .   .   .   .  V.   .2
 868 Oenanthe aquatica      .   .   .   .   . 2 .   .
 908 Osmunda regalis       .   .   .   .   . 5  .  V .
 930 Phalaris arundinacea    . 2 .  45.9 3 . 2 .  V.  2.  2
 932 Phleum pratense ssp. pr   .   .2 2 . 2  .   .   .   .
 933 Phragmites australis    .2554 .46155.55 33.299 6.5 7 V.   .6 5
2320 Plantago major       . 22 2.2 1 . 3 2.2 2 .  3.   . 2
 952 Poa annua          . 4 3.7 42 . 4 2.2  .  V.   . 1
 958 Poa pratensis        .   .   .   .  2 . 2 .   . 2
 959 Poa trivialis        . 5572.4 74.445 5.5 287.  V.   . 54
 967 Polygonum amphibium     . 2 . 2 12.2  .   .  V.   . 225
 968 Polygonum aviculare     . 1  .2  . 1 1.  1 .  V.   .
 970 Polygonum convolvulus    .   .   .   .   .  V.   .
 972 Polygonum hydropiper    . 2 5.2  3. 2222.212 .  V.   .2
 973 Polygonum lapathifolium   .   .6  . 2  .   .  V.   .
 977 Polygonum persicaria    . 2  .  2. 1  .   .  V. V  .
 980 Populus alba        .   .   .   .   .   .V  .
 992 Potamogeton mucronatus   .3  .   .   .   .   .   .
 998 Potamogeton pectinatus   .3  .   .   .   .   .  5.
1006 Potentilla anserina     . 5 .  32. 22 .   .   .VV  .
 346 Potentilla palustris    .   .   .   .   .   .V  .
1040 Ranunculus acris      .   .   .   .   .  V .   .
1046 Ranunculus circinatus    .   .   .   .   .   .  3.2
1056 Ranunculus repens      . 222 .  22. 2322.2 22. 3 V. V  . 2
1058 Ranunculus sceleratus    .  6. 51 .  32.   .  V. V  .
5201 Rorippa microphylla + R   .22  .   .   .   .  V.   .2
1076 Rorippa palustris      . 2 2.5  .  1.   .  V.   .
1078 Rorippa sylvestris     .  1.   .   .   .   .   .
1093 Rumex acetosa        .   .  2 .   .   .   .   .
1097 Rumex conglomeratus     .   .   .   .   .  V .   .
1098 Rumex crispus        .   .1  .   .   .  V. V  .
1099 Rumex hydrolapathum     .   .   .   .   . 1V . V  .
2263 Rumex maritimus + R. pa   . 2 1.52  . 2 2.1  .  3. 3  .
1101 Rumex obtusifolius     .   .  2 .   .  1 .  VV.   . 7
1095 Rumex x pratensis      .   .   .   .   .   .   . 5
1112 Sagina procumbens      . 1  .   . 223.  1.   .   .
6459 Salix            . 1  . 1 .   .   .   .   .
1116 Salix alba         .   .  11.   .  1. 1 V.   .
1119 Salix cinerea        .   .   .   .11 2. 32V .   .
1124 Salix repens        .   .   .   .  2.2  .   .
1125 Salix triandra       .   .   .  1 . 1 .   .V  .
1126 Salix viminalis       .   .  2 .  1 .1  2.1 V .   .
1155 Scirpus lacustris ssp.   .   .   .   .   .   .   .2
1156 Scirpus maritimus      .2 3 .22 2.  76.535 . 3 V.  2.  2
1184 Senecio congestus      .  1. 21 .   .   .   .   .
1192 Senecio vulgaris      .  1.1  .   .   .   . V  . 1
-----------------------------------------------------------------------------
          VOLGNUMMER   00000.00001.11111.11112.22222.22223.33333.
                  12345.67890.12345.67890.12345.67890.12345.
-----------------------------------------------------------------------------
 805 Silene latifolia (ssp.   .   .   .   .   .   . V .
1211 Sisymbrium officinale    .   .   .   .   .   . V  .
1218 Salanum dulcamare      .   .   .   .   .   .   .  5
2323 Solanum nigrum       .   .  1.   .   .   .   . 1
2324 Sonchus arvensis      .   .   .   .   .  V .   .
1224 Sonchus asper        .   .2  1.   .  1 .  V. V  .
1225 Sonchus oleraceus      . 1  .1  .   .   .   .   .
1227 Sorbus aucuparia      .   .   .   .   .   .V  .
1231 Sparganium emersum     .   .   .   .   .   .   .2
1229 Sparganium erectum     .   .   .   .   .  V .  2.  2
1241 Spirodela polyrhiza     .  2.   .   .   .   .   .4
1245 Stachys palustris      .   .   .2  2.   .  V.V  .  2
1250 Stellaria media       .   .   .   .  4 .  VV.   . 43
1259 Symphytum officinale    .   .   .   .   .  V .   .
1264 Taraxacum hamatum + Tar   . 22 1.2 1 .   .  21.   .   . 2
1305 Trifolium pratense     .   .   .   .  3.  V .   . 2
1306 Trifolium repens      . 32 .2  . 323.5 23. 4 V.   .
1311 Triglochin palustris    .   .   .   .5  .   .   .
1316 Tussilago farfara      . 22 .2  1.   .   .  V. V  .
1318 Typha latifolia       .   . 21 .   . 21 .  VV.V  2.
1321 Urtica dioica        . 1 .  22. 2 . 35 .  V.   . 22
1350 Veronica catenata      .2  6.2  .   .   .  V.   .5
1393 Vulpia myuros        .   .   .   .   .  V .   .

WIEREN
2131 Draadwier          .   . 55 .  74.   .   .  4.
2132 Enteromorpha        .2  .   .  2.   .   .   .
2134 Hydrodictyon reticulata   .  3.   .   .   .   .   .
2135 Vaucheria          .   .   .   .   .   .   .8

MOSSEN
3301 Aneura pinguis       .   .   .   .   .   .  V .
2539 Atrichum undulatum     .   .   .   .   .   .  V .
2544 Aulacomnium palustre    .   .   .   .   .4  .  V .
2567 Brachythecium rutabulum   .   .   .   .  5. 2  .  V .
2577 Bryum argenteum       .   .   .  3.   .   .   .
2580 Bryum bicolor        .   .   .  3.   .   .   .
2586 Bryum capillare s.l.    .   .   .  4.   .   .   .
2620 Calliergonella cuspidat   .   .   .   .   . 9 .   .
2636 Campylopus introflexus   .   .   .   .   .4  .  V .
3330 Cephalozia connivens    .   .   .   .   .   .  V .
2642 Ceratodon purpureus     .   .   .  3.   . 2  .  V .
2666 Dicranella cerviculata   .   .   .   .   .   .  V .
2701 Drepanocladus aduncus    .   .   .  55.   . 4 .  V .
2729 Eurhynchium praelongum   .   .   .   .   . 3  .   .
2802 Leptobryum pyriforme    . 6 4 .   .  4.3  .   .  V .
3390 Lophozia capitata      .   .   .   .   .   .  V .
2872 Physcomitrium pyriforme   . 4  .   .  4.   .   .   .
2912 Pohlia           .   .   .   .   .   .  V .
2923 Polytrichum commune     .   . 2 .  2.  2.99  .  3 .
2938 Pseudephemerum nitidum   .   .   .  4.   .   .   .
3006 Sphagnum fimbriatum     .   .   .   .   .   .  V .
3005 Sphagnum flexuosum var.   .   .   .   .   . 2  .   .
3024 Sphagnum subnitens     .   .   .   .   .54  .  V .
-----------------------------------------------------------------------------
HET AANTAL SOORTEN IN DEZE TABEL BEDRAAGT 188
HET AANTAL OPNAMEN IN DEZE TABEL BEDRAAGT 32
-----------------------------------------------------------------------------

Cursief soorten uit rapportage 89-90 en 94 D. Ringelberg-Giesen, A.J. Quené-Boterenbrood, Vet zijn schraallandsoorten, onderstreept soorten van minder voedselrijke milieus

FREQUENTIE   GEMIDDELDE
NUMM WETENSCHAPPPELIJKE NAAM  ABS  REL   BED BEDKL  NEDERLANDSE NAAM
--------------------------------------------------------------------------------------
  4 Achillea millefolium    1  3.1   85.  5.0  Gewoon duizendblad
 19 Agrostis capillaris     6  18.7   27.  3.3  Gewoon struisgras
 18 Agrostis stolonifera    21  65.6  209.  5.5  Fioringras
 28 Alisma plantago-aquatica  3  9.4   3.  2.0  Grote waterweegbree
 40 Alopecurus geniculatus   13  40.6   34.  3.7  Geknikte vossestaart
 42 Alopecurus pratensis    4  12.5   51.  4.0  Grote vossestaart
 60 Angelica sylvestris     2  6.2   2.  1.5  Gewone engelwortel
 66 Anthoxanthum odoratum    1  3.1   10.  3.0  Gewoon reukgras
 70 Anthryscus sylvestris    1  3.1   3.  2.0  Fluitenkruid
 78 Apium nodiflorum      1  3.1   3.  2.0  Groot moerasscherm
 96 Arrhenatherum elatius    1  3.1   3.  2.0  Glanshaver
 101 Artemisia vulgaris     1  3.1   3.  2.0  Bijvoet
 117 Aster tripolium       2  6.2   2.  1.5  Zulte
 123 Atriplex patula       1  3.1   3.  2.0  Uitstaande melde
 121 Atriplex prostrata     3  9.4   3.  2.0  Spiesmelde
 128 Azolla filiculoides                  Grote kroosvaren 
 133 Barbarea vulgaris      1  3.1   3.  2.0  Gewoon barbarakruid
1215 Berula erecta                     Kleine watereppe
 140 Betula pendula       4  12.5   4.  2.0  Ruwe berk
 139 Betula pubescens      3  9.4   33.  3.3  Zachte berk
 141 Bidens cernua        9  28.1   21.  2.6  Knikkend tandzaad
 142 Bidens connata       1  3.1   1.  1.0  Smal tandzaad
5208 Bidens connata + 
     Bidens tripartita    1  3.1   3.  2.0  Smal + Veerdelig tandzaad
 143 Bidens frondosa       1  3.1   3.  2.0  Zwart tandzaad
 144 Bidens tripartita      3  9.4   2.  1.7  Veerdelig tandzaad
6084 Brassica          1  3.1   3.  2.0  Kool (G)
1802 Brassica napus       2  6.2   2.  1.5  Koolzaad
1804 Brassica rapa        1  3.1   85.  5.0  Raapzaad
 161 Bromus hordeaceus
     ssp. hordeaceus     1  3.1   1.  1.0  Zachte dravik s.s.
 171 Butomus umbellatus     1  3.1   1.  1.0  Zwanebloem
 173 Calamagrostis canescens   1  3.1   10.  3.0  Hennegras
6097 Callitriche         7  21.9   40.  3.0  Sterrekroos (G)
 188 Calystegia sepium      1  3.1   1.  1.0  Haagwinde
 200 Capsella bursa-pastoris   3  9.4   2.  1.7  Gewoon herderstasje
 205 Cardamine pratensis     2  6.2   3.  2.0  Pinksterbloem
 225 Carex disticha       1  3.1   10.  3.0  Tweerijige zegge
 235 Carex hirta         6  18.7   5.  2.3  Ruige zegge
 261 Carex oederi ssp. oederi  1  3.1   3.  2.0  Dwergzegge
 246 Carex ovalis                     Hazezegge
 259 Carex riparia        1  3.1   1.  1.0  Oeverzegge
 274 Catabrosa aquatica     3  9.4   5.  2.3  Watergras
 296 Cerastium fontanum 
     ssp. vulgare       4  12.5   3.  2.0  Gewone hoornbloem
 299 Ceratophyllum demersum   3  9.4  154.  4.7  Grof hoornblad
 306 Chenopodium album      3  9.4   3.  2.0  Melganzevoet
 310 Chenopodium ficifolium   1  3.1   3.  2.0  Stippelganzevoet
 312 Chenopodium glaucum     3  9.4   3.  2.0  Zeegroene ganzevoet
 315 Chenopodium polyspermum   3  9.4   3.  2.0  Korrelganzevoet
 316 Chenopodium rubrum     1  3.1   3.  2.0  Rode ganzevoet
 331 Cirsium arvense      15  46.9   48.  3.2  Akkerdistel
 336 Cirsium vulgare       2  6.2   3.  2.0  Speerdistel
 358 Coronopus didymus      1  3.1   3.  2.0  Kleine varkenskers
 359 Coronopus squamatus     2  6.2   3.  2.0  Grove varkenskers
 372 Crepis capillaris      1  3.1   3.  2.0  Klein streepzaad
 							  
FREQUENTIE   GEMIDDELDE				  
NUMM WETENSCHAPPPELIJKE NAAM  ABS  REL   BED BEDKL  NEDERLANDSE NAAM
--------------------------------------------------------------------------------------
 390 Dactylis glomerata     3  9.4   30.  3.0  Kropaar
 419 Dryopteris dilatata     1  3.1   3.  2.0  Brede stekelvaren
 426 Dryopteris carthusiana                Smalle stekelvaren
1914 Eleocharis palustris    5  15.6   36.  3.2  Waterbies
 442 Elodea nuttallii      2  6.2  277.  6.5  Smalle waterpest
 446 Elymus repens        7  21.9  145.  4.7  Kweek
 448 Epilobium ciliatum     5  15.6   3.  1.8  Beklierde basterdwederik
 451 Epilobium hirsutum     11  34.4   2.  1.5  Harig wilgeroosje
 457 Epilobium parviflorum    3  9.4   2.  1.7  Viltige basterdwederik
1642 Epilobium tetragonum    2  6.2   3.  2.0  Kantige basterdwederik s.l
 466 Equisetum palustre     1  3.1   1.  1.0  Lidrus
 475 Erigeron canadensis     2  6.2   3.  2.0  Canadese fijnstraal
 476 Eriophorum angustifolium  1  3.1   3.  2.0  Veenpluis
 490 Eupatorium cannabinum    5  15.6   18.  2.0  Koninginnekruid
 520 Festuca rubra 
     ssp. commutata      3  9.4   39.  3.7  Rood zwenkgras s.s.
2376 Galium palustre       1  3.1   3.  2.0  Moeraswalstro
 582 Glechoma hederacea     5  15.6   36.  3.2  Hondsdraf
 584 Glyceria fluitans     13  40.6  142.  4.7  Mannagras
 585 Glyceria maxima       6  18.7   9.  2.5  Liesgras
 587 Gnaphalium luteo-album   1  3.1   3.  2.0  Bleekgele droogbloem
 589 Gnaphalium uliginosum    2  6.2   3.  2.0  Moerasdroogbloem
 607 Heracleum sphondylium    1  3.1   3.  2.0  Gewone bereklauw
 631 Holcus lanatus       19  59.4   45.  3.6  Gestreepte witbol
 632 Holcus mollis        1  3.1   3.  2.0  Gladde witbol
 636 Hordeum murinum       1  3.1   3.  2.0  Kruipertje
 654 Hypochaeris radicata    1  3.1   3.  2.0  Gewoon biggekruid
 665 Iris pseudacorus      1  3.1   3.  2.0  Gele lis
 673 Juncus articulatus     15  46.9   57.  3.5  Zomprus
 675 Juncus bufonius      10  31.2   43.  3.5  Greppelrus
 680 Juncus effusus       22  68.7  105.  4.3  Pitrus
 699 Lactuca serriola      1  3.1   3.  2.0  Kompassla
 700 Lamium album        2  6.2   3.  2.0  Witte dovenetel
 722 Lemna gibba (bol)      1  3.1   85.  5.0  Bultkroos
2374 Lemna gibba (plat) + 
     Lemna minor       7  21.9  188.  4.3  Bultkroos + Klein kroos
 724 Lemna trisulca       3  9.4  272.  5.7  Puntkroos
 725 Leontodon autumnalis    3  9.4   3.  2.0  Vertakte leeuwetand
 756 Lolium perenne       9  28.1  131.  4.4  Engels raaigras
 759 Lonicera periclymenum    1  3.1   3.  2.0  Wilde kamperfoelie
 763 Lotus uliginosus      2  6.2   44.  3.5  Moerasrolklaver
 780 Lycopus europaeus     10  31.2   11.  2.3  Wolfspoot
 785 Lythrum salicaria      6  18.7   2.  1.7  Grote kattestaart
 790 Malva neglecta       1  3.1   3.  2.0  Klein kaasjeskruid
 796 Matricaria discoidea    4  12.5   95.  2.7  Schijfkamille
 795 Matricaria maritima     3  9.4   2.  1.7  Reukeloze kamille
 794 Matricaria recutita     2  6.2   3.  2.0  Echte kamille
 813 Mentha aquatica       2  6.2   3.  2.0  Watermunt
 851 Myriophyllum spicatum                 Aarvederkruid
1922 Myosotis laxa +
     Myosotis palustris    3  9.4   3.  2.0  Zomp- + Moerasvergeet-mij-
 868 Oenanthe aquatica      1  3.1   3.  2.0  Watertorkruid
 908 Osmunda regalis       2  6.2   44.  3.2  Koningsvaren
 930 Phalaris arundinacea    8  25.0  126.  3.6  Rietgras
 932 Phleum pratense
     ssp. pratense      3  9.4   3.  2.0  Timoteegras s.s.
 933 Phragmites australis    21  65.6  160.  4.7  Riet
2320 Plantago major       10  31.2   4.  2.1  Grote weegbree s.l.
 952 Poa annua          9  28.1   54.  3.3  Straatgras
 							  
FREQUENTIE   GEMIDDELDE				  
NUMM WETENSCHAPPPELIJKE NAAM  ABS  REL   BED BEDKL  NEDERLANDSE NAAM
--------------------------------------------------------------------------------------
 958 Poa pratensis        3  9.4   3.  2.0  Veldbeemdgras
 959 Poa trivialis       17  53.1  141.  4.8  Ruw beemdgras
 967 Polygonum amphibium     7  21.9   3.  1.9  Veenwortel
 968 Polygonum aviculare     6  18.7   2.  1.3  Varkensgras
 970 Polygonum convolvulus    1  3.1   3.  2.0  Zwaluwtong
 972 Polygonum hydropiper    13  40.6   10.  2.2  Waterpeper
 973 Polygonum lapathifolium   3  9.4   62.  3.3  Beklierde duizendknoop
 977 Polygonum persicaria    5  15.6   3.  1.8  Perzikkruid
 980 Populus alba        1  3.1   3.  2.0  Witte abeel
 992 Potamogeton mucronatus   1  3.1   10.  3.0  Puntig fonteinkruid
 998 Potamogeton pectinatus   2  6.2   47.  4.0  Schedefonteinkruid
1006 Potentilla anserina     7  21.9   16.  2.6  Zilverschoon
 346 Potentilla palustris    1  3.1   3.  2.0  Wateraardbei
1029 Pulicaria disenterica                 Heelblaadjes
1040 Ranunculus acris      1  3.1   3.  2.0  Scherpe boterbloem
1046 Ranunculus circinatus    2  6.2   6.  2.5  Stijve waterranonkel
1048 Ranunulus flammula                  Egelboterbloem
1056 Ranunculus repens     15  46.9   4.  2.1  Kruipende boterbloem
1058 Ranunculus sceleratus    7  21.9   41.  3.0  Blaartrekkende boterbloem
1074 Rorippa amphibia                   Gele waterkers
5201 Rorippa microphylla + 
     Rorippa nasturtiu    4  12.5   3.  2.0  Slanke + Witte waterkers
1076 Rorippa palustris      5  15.6   19.  2.4  Moeraskers
1078 Rorippa sylvestris     1  3.1   1.  1.0  Akkerkers
1093 Rumex acetosa        1  3.1   3.  2.0  Veldzuring
1097 Rumex conglomeratus     1  3.1   3.  2.0  Kluwenzuring
1098 Rumex crispus        3  9.4   2.  1.7  Krulzuring
1099 Rumex hydrolapathum     3  9.4   2.  1.7  Waterzuring
2263 Rumex maritimus + 
     R. palustris       9  28.1   13.  2.3  Goudzuring + Moeraszuring
1101 Rumex obtusifolius     4  12.5   2.  1.7  Ridderzuring
1095 Rumex x pratensis      1  3.1   85.  5.0  Bermzuring
1112 Sagina procumbens      5  15.6   4.  1.8  Liggende vetmuur
6459 Salix            2  6.2   1.  1.0  Wilg (G)
1116 Salix alba         5  15.6   1.  1.2  Schietwilg
1119 Salix cinerea        6  18.7   3.  1.8  Grauwe wilg
1124 Salix repens        2  6.2   3.  2.0  Kruipwilg
1125 Salix triandra       3  9.4   2.  1.3  Amandelwilg
1126 Salix viminalis       6  18.7   2.  1.5  Katwilg
1155 Scirpus lacustris 
     ssp. lacustris      1  3.1   3.  2.0  Mattenbies s.s.
1156 Scirpus maritimus     13  40.6   59.  3.4  Heen
1159 Scirpus setaceus                   Dwergbies
1184 Senecio congestus      3  9.4   2.  1.3  Moerasandijvie
1192 Senecio vulgaris      3  9.4   2.  1.3  Klein kruiskruid
 805 Silene latifolia 
     (ssp. alba)       1  3.1   3.  2.0  Avondkoekoeksbloem
1211 Sisymbrium officinale    1  3.1   3.  2.0  Gewone raket
1218 Solanum dulcamara      1  3.1   85.  5.0  Bitterzoet
2323 Solanum nigrum       2  6.2   1.  1.0  Zwarte nachtschade s.l.
2324 Sonchus arvensis      1  3.1   3.  2.0  Akkermelkdistel s.l.
1224 Sonchus asper        5  15.6   2.  1.6  Gekroesde melkdistel
1225 Sonchus oleraceus      2  6.2   1.  1.0  Gewone melkdistel
1227 Sorbus aucuparia      1  3.1   3.  2.0  Wilde lijsterbes
1231 Sparganium emersum     1  3.1   3.  2.0  Kleine egelskop
1229 Sparganium erectum     2  6.2   3.  2.0  Grote egelskop s.l.
1241 Spirodela polyrhiza     2  6.2   16.  3.0  Veelwortelig kroos
1245 Stachys palustris      5  15.6   3.  2.0  Moerasandoorn
1250 Stellaria media       4  12.5   16.  3.0  Vogelmuur
 							  
FREQUENTIE   GEMIDDELDE				  
NUMM WETENSCHAPPPELIJKE NAAM  ABS  REL   BED BEDKL  NEDERLANDSE NAAM
--------------------------------------------------------------------------------------
1247 Stellaria uligunosa                  Moerasmuur
1259 Symphytum officinale    1  3.1   3.  2.0  Gewone smeerwortel
1264 Taraxacum hamatum + 
     Taraxacum officinal   7  21.9   2.  1.6  Haakpaardebloem + Gewone p
1305 Trifolium pratense     2  6.2   6.  2.5  Rode klaver
1306 Trifolium repens      11  34.4   15.  2.8  Witte klaver
1311 Triglochin palustris    1  3.1   85.  5.0  Moeraszoutgras
1316 Tussilago farfara      6  18.7   3.  1.8  Klein hoefblad
1318 Typha latifolia       8  25.0   2.  1.7  Grote lisdodde
1321 Urtica dioica        8  25.0   14.  2.4  Grote brandnetel
1350 Veronica catenata      5  15.6   55.  3.4  Rode waterereprijs
1393 Vulpia myuros        1  3.1   3.  2.0  Gewoon langbaardgras
							  
WIEREN							  
2131 Draadwier          5  15.6  121.  5.0  Draadwier (Flap)
2132 Enteromorpha        2  6.2   3.  2.0  Darmwier
2134 Hydrodictyon reticulata   1  3.1   10.  3.0  Waternetje
2135 Vaucheria          1  3.1  625.  8.0  Draadwier (Vaucheria)
							  
MOSSEN							  
3301 Aneura pinguis       1  3.1   3.  2.0  Echt vetmos
2539 Atrichum undulatum     1  3.1   3.  2.0  Groot rimpelmos
2544 Aulacomnium palustre    2  6.2   16.  3.0  Veen-knopjesmos
2567 Brachythecium rutabulum   3  9.4   30.  3.0  Gewoon dikkopmos
2577 Bryum argenteum       1  3.1   10.  3.0  Zilver-knikmos
2580 Bryum bicolor        1  3.1   10.  3.0  Grof korreltjes-knikmos
2586 Bryum capillare s.l.    1  3.1   30.  4.0  Gedraaid knikmos
2603 Bryum pseudotriquetrum                Veen-knikmos
2620 Calliergonella cuspidata  1  3.1  875.  9.0  Gewoon puntmos
2636 Campylopus introflexus   2  6.2   16.  3.0  Grijs kronkelsteeltje
3330 Cephalozia connivens    1  3.1   3.  2.0  Glanzend maanmos
2642 Ceratodon purpureus     3  9.4   5.  2.3  Purpersteeltje
2666 Dicranella cerviculata   1  3.1   3.  2.0  Krop-pluisjesmos
2701 Drepanocladus aduncus    4  12.5   51.  4.0  Gewoon sikkelmos
2729 Eurhynchium praelongum   1  3.1   10.  3.0  Fijn snavelmos
2802 Leptobryum pyriforme    5  15.6   51.  3.8  Slankmos
3390 Lophozia capitata      1  3.1   3.  2.0  Violet trapmos
2872 Physcomitrium pyriforme   2  6.2   30.  4.0  Gewoon knikkertjesmos
2912 Pohlia           1  3.1   3.  2.0  Peermos (G)
2923 Polytrichum commune     6  18.7  295.  4.5  Gewoon haarmos
2938 Pseudephemerum nitidum   1  3.1   30.  4.0  Vals kortsteeltje
3006 Sphagnum fimbriatum     1  3.1   3.  2.0  Veenmos Sphagnum fimbriatu
3005 Sphagnum flexuosum 
var. fallax       1  3.1   3.  2.0  Veenmos Sphagnum flexuosum
3024 Sphagnum subnitens     3  9.4   39.  3.7  Veenmos Sphagnum subnitens
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL AANTAL SOORTEN : 203
--------------------------------------------------------------------------------------