Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Voorwoord

Voor u ligt het Beheersplan van de Vogelplas Starrevaart te Leidschendam.

Vogelplas Starrevaart is een uniek gebied. Relatief kortgeleden tot stand gekomen, als compensatie voor de door de zandwinning verloren gegane natuurwaarden in de naastgelegen Meeslouwerpolder, heeft het gebied zich reeds ontwikkeld tot een vogelgebied van (inter)nationaal, maar voor ook regionaal belang. Door een doelmatig beheer zal het gebied zich verder kunnen ontwikkelen tot een belangrijk natuurgebied, aantrekkelijk voor natuurliefhebbers en de op natuurbeleving gerichte recreant.

Het gebied is ontstaan als resultaat van samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en overheid. Ook het beheer draagt het karakter van publiekprivate samenwerking. Het Beheersplan is opgesteld door de Beheerscommissie  Vogelplas Starrevaart. In deze commissie werken de gemeente Leidschendam-Voorburg, de particuliere natuurbescherming en vertegenwoordigers van de provincie en de G.Z-H samen.De Beheerscommissie vervult een belangrijke adviserende en co÷rdinerende taak ten aanzien van de verdere ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de Vogelplas Starrevaart.

Het Bheersplan past volledig in het beleid van de provincie ten aanzien van het beheer van natuur- en recreatiegebieden. Het Beheersplan onderstreept het belang van een lange-termijn-visie op een planmatig beheer en onderhoud van gebieden, waarbij ook de betrokkenheid van alle relevante partijen tot uitdrukking wordt gebracht.

De Vogelplas Starrevaart maakt, samen met Leidschendammerhout en Vlietland, deel uit van een omvangrijk groen- en recreatiegebied, ten behoeve van de inwoners van de omliggende gemeenten. De provincie vindt het daarom belangrijk dat beslissingen over inruchting en beheer van dit gebied mede op draagvlak bij deze gemeenten kunnen rekenen. In et kader van de uitvoering van de nota Recreatie 2000+ werken wij dan ook aan de oprichting van een bestuurlijk samenwerkingsverband, waarin met de gemeenten kan worden gesproken over de recreatieve invulling van het gebied alsmede over het beheer ervan. Het gebied krijgt zodiende ook een duidelijker relatie met het regionale groen-recreatieve aanbod. Een betere inbedding in de regio leidt tot verhoging van het rendement van het gebied en vormt mede eeen waarborg voor de continu´teit

Het beheersplan Starrevaart is naar mijn idee een goed voorbeeld van een breed gedragen regeling, gericht op kwaliteit en continu´teit; alle relevante partijden zijn betrokken, er is overeenstemming over het beheer, door een planmatige aanpak van beheer en onderhoud is de kwaliteit gewaarborgd en zijn de kosten transparant.

Ik hoop dat mede door dit beheersplan, en de inspanningen van de Beheerscommissie, de Vogelplas Starrevaart zich verder ontwikkelt tot een uniek natuurgebied met een belangrijke recreatieve functie dat, mede door zijn ligging dichtbij het stedelijk gebied, velen zal aanspreken.

L. van der Sar,
Gedeputeerde voor Groen, Water, Recreatie en Toerisme.