Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Logboek 2005

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

De 1%-norm is een indicator voor het belang van een wetland gebied. Als regelmatig 1% van de Noordwest-Europese populatie van een bepaalde soort aanwezig is, dan is het gebied van internationaal belang Zie ook "De 1%-soorten van de Meeslouwerpolder en de Vogelplas Starrevaart" en Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie, P.L. Meininger, H. Schekkerman, en M.W.J. van Roomen, Limosa, 68(2):41, 1995.


December 2005

31 december - Leidschendammerhout: IJsvogel 1, Goudhaan 8, Staartmees 13, Ekster 18.
30 december - Knobbelzwaan 6, Kleine Zwaan 113 adult 7 juveniel, Bergeend 36, Slobeend 220, Scholekster 6, Watersnip 2, Wulp 210, Stormmeeuw 900, Grote Mantelmeeuw 1. (plas voor 90% bevroren). Meeslouwerplas: Smient 4000. Overvliegend: Wulp 550.
29 december - Kleine Zwaan 189 adult 39 juveniel, Bergeend 64, Slechtvalk 1 (om 9:15 uur), Waterral 2, Bonte Strandloper 24, Kemphaan 4.
28 december - Kleine Zwaan 193 adult 17 juveniel (arriveerden na 16:30 uur), rietgans spec. 11, Bergeend 50, Wintertaling 290, Slobeend 420, Kuifeend 430, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 3 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 2 vrouw, Goudplevier 56, Kievit 1970, Bonte Strandloper 41, Kemphaan 11, Wulp 1290, Zwarte Ruiter 4, Waterpieper 5. Meeslouwerplas: Waterral 3. Vlietland: Smient 4500, Krakeend 350, Wintertaling 210.
27 december - Kleine Zilverreiger 1, Grote Zaagbek 1 vrouw. Overvliegend: Kleine Zwaan 9 Z, Zeearend 1 (juveniele vogel, om 12:00 uur vanuit Vlietland naar zuidwest).
26 december - Kleine Zilverreiger 3, Kleine Zwaan 12 adult 3 juveniel, Kolgans 640, Bergeend 35, Wintertaling 86, Pijlstaart 19 man 16 vrouw, Slobeend 424, Kuifeend 421, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 vrouw, Waterral 2, Bonte Strandloper 29, Kemphaan 2, Watersnip 3, Wulp 966, Zwarte Ruiter 8, Oeverloper 1, Waterpieper 44. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Watersnip 3, Graspieper 18, Roodborsttapuit 1 man (ssp. hibernans). Overvliegend: Witte Kwikstaart 1, Putter 1.


Twee van de drie Kleine Zilverreigers, 26-12-2005

25 december - Aalscholver 18, Kleine Zwaan 5, Kleine Rietgans 2 (later naar NO), Bergeend 42, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 2 vrouw, Goudplevier 600, Kievit 4300, Bonte Strandloper 28, Kemphaan 2, Wulp 125, Waterpieper 8, Grote Barmsijs 1 (bij uitkijktoren). Overvliegend: rietgans spec. 34 ZW, Kleine Rietgans 180 ZW, Pestvogel 1 NO.
24 december - Kleine Zilverreiger 2, Bergeend 42, Pijlstaart 12 man 5 vrouw, Tafeleend 29, Brilduiker 2 man 5 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Grote Zaagbek 1 vrouw, Buizerd 2, Bonte Strandloper 8, Wulp 170, Zwarte Ruiter 2, Grote Mantelmeeuw 2. Meeslouwerplas: Smient 1100, Zwarte Ruiter 6. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Roodborsttapuit 1. Overvliegend: Kleine Zwaan 5, Sperwer 1.
22 december - Kleine Zilverreiger 2 (om 16.00 uur bij de kijkhut), Bergeend 26, Smient 2000, Pijlstaart 8 man en 5 vrouw, Kuifeend 550, Brilduiker 1 man 3 vrouw, Kievit >4500, Bonte Strandloper 10, Kemphaan 1, Wulp 99, Oeverloper 1. Meeslouwerplas: Smient 700, Grote Zaagbek 1 vrouw, Waterral 2, Zwarte Ruiter 8, Kramsvogel 27, Putter 4.
21 december - Kleine Zilverreiger 1 (om 16.00 uur bij de kijkhut), Kleine Zwaan 17 adult 2 juveniel, Pijlstaart 10 man 6 vrouw, Tafeleend 29, Kuifeend 490, Brilduiker 6, Grote Zaagbek 1 vrouw, Kemphaan 13, Zwarte Ruiter 7, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 1. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Knobbelzwaan 20, Graspieper 34, Roodborsttapuit 1.


Roodborsttapuit in Leidschendammerhout, 21-12-2005

20 december - Bergeend 35, Smient 2350, Slobeend 350, Grote Zaagbek 1 vrouw, Buizerd 1 (etend van dode gans op slikplaat), Slechtvalk 1 (13:00 uur jagend), Bonte Strandloper 24, Kemphaan 11, Wulp 225. Meeslouwerplas: Zwarte Ruiter 8, Kramsvogel 20.
19 december - Grote Zilverreiger 1, Canadese Gans 80, Bergeend 31, Pijlstaart 11 man 4 vrouw, Kuifeend 395, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 vrouw, Sperwer 1 (op slikplaat), Buizerd 1 (op schelpeneiland), Slechtvalk 1 (om 13.15 uur), Kluut 1, Goudplevier 850, Bonte Strandloper 24, Kemphaan 13. Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Waterpieper 31 ('s avonds). Meeslouwerplas: Zwarte Ruiter 7.
17 december - Kleine Zwaan 36 adult 3 juveniel, Kolgans 220, Indische Gans 4, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 95, Brandgans 60, Bergeend 34, Smient 3200, Slobeend 270, Kuifeend 370, Brilduiker 6, Waterhoen 25, Scholekster 21, Kluut 1, Goudplevier 480, Kievit 3300, Bonte Strandloper 28, Kemphaan 1, Watersnip 3, Wulp 79, Waterpieper 5. Vlietland: Dodaars 22, Fuut 107, Krakeend 239, Wilde Eend 450, Brilduiker 1, Slechtvalk 1 man, Waterhoen 27, Meerkoet 617, Zwarte Ruiter 7, Putter 2. Overvliegend: barmsijs spec. 1.
16 december - Slobeend 250, Goudplevier 350, Kievit 1200, Bonte Strandloper 10, Kemphaan 4, Wulp 99, Zwarte Ruiter 2, IJsvogel 1 (plasje bij parkeerplaats).
15 december - Kleine Zilverreiger 1, Indische Gans 4, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 37, Bergeend 29, Pijlstaart 19 man 18 vrouw, Tafeleend 28, Brilduiker 5, Slechtvalk 1 (jagend om 12:00 uur), Goudplevier 1240, Bonte Strandloper 16, Bokje 1 (langs pad naar kijkhut), Zwarte Ruiter 4. Meeslouwerplas: Canadese Gans 79, Brilduiker 1, Zwarte Ruiter 3, Goudhaan 1, Staartmees 7.
14 december - Wintertaling 160, Brilduiker 5, Nonnetje 4, Buizerd 2 (op slikplaat), Slechtvalk 1, Goudplevier 550, Bonte Strandloper 5, Kemphaan 12, Wulp 400, Zwarte Ruiter 8. Vlietland: Dodaars 4, Canadese Gans 136, Groene Specht 1. Overvliegend: Grote Zilverreiger 1 NO.
13 december - Kleine Zwaan 96 adult 12 juveniel, Kolgans 610, Bergeend 38, Goudplevier >700, Kievit >3000, Kemphaan 8, Zwarte Ruiter 8, Waterpieper 45 (slaapplaats), Witte Kwikstaart 1. Overvliegend: barmsijs spec. 3.
12 december - Kleine Zwaan 88, Canadese Gans 35, Bergeend 23, Brilduiker 4, Nonnetje 4, Grote Zaagbek 1 vrouw, Blauwe Kiekendief 1 (vrouwtype, om 9:00 uur), Slechtvalk 1 adult (met prooi, waarschijnlijk Kievit, afgepakt door 2 Buizerd), Waterral 2, Scholekster 19, Goudplevier >800, Kievit >4000, Bonte Strandloper 8, Kemphaan 8, Grutto 1, Wulp 640, Zwarte Ruiter 7, Oeverloper 1, Grote Mantelmeeuw 2. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Roodborsttapuit 1.
11 december - Kleine Zwaan 106, Brilduiker 4, Nonnetje 1, Wulp 248.
10 december - Rotgans 1 (eerste winter), Smient 2700, Wintertaling 170, Tafeleend 18, Kuifeend 620, Brilduiker 5, Goudplevier 350, Bonte Strandloper 7, Watersnip 15, Oeverloper 1. Meeslouwerplas: Dodaars 7. Overvliegend ('s middags): Toendrarietgans 49 ZW, Kolgans 353 ZW.
9 december - Kleine Zwaan 31, Wulp 720, Waterpieper 64 (slaapplaats). Meeslouwerplas: Waterral 4. Leidschendammerhout: Roodborsttapuit 1.
8 december - Grauwe Gans 400, Brilduiker 3, Nonnetje 2, Scholekster 25, Goudplevier 250, Zwarte Ruiter 8. Overvliegend: Kolgans 150, Kauw 1500 (slaaptrek westzijde Vliet).
7 december - Kleine Zilverreiger 1, Kolgans 725 NO (om 14:30 uur), Grauwe Gans 620, Indische Gans 4, Bergeend 32, Wintertaling 185, Slobeend 320, Tafeleend 18, Brilduiker 5, Nonnetje 1, Slechtvalk 1 (14.45 uur korte tijd boven de plas), Kluut 2, Kemphaan 4, Zwarte Ruiter 7, Kleine Mantelmeeuw 1, Kramsvogel 8. Meeslouwerplas: Dodaars 6, Brilduiker 1 man, Koperwiek 45. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Krakeend 29, Koperwiek 35. Vlietland: Rotgans 1 (noordelijk deel), barmsijs spec. 1 overvliegend.


Kleine Zilverreiger kort aanwezig, 7-12-2005 (Foto © Mike Melis)

6 december - Canadese Gans 29, Rotgans 1 (tussen de Canadese Ganzen), Pijlstaart 15 man 7 vrouw, Brilduiker 3, Scholekster 22, Kluut 2, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 4, Zwarte Ruiter 3. Leidschendammerhout: Roodborsttapuit 1.
5 december - Kleine Zwaan 22 adult 1 juveniel, Grauwe Gans 580, Indische Gans 4, Canadese Gans 35, Bergeend 27, Smient 3050, Kuifeend 495, Brilduiker 4, Waterral 1 (bij kijkhut), Kluut 1, Goudplevier 280, Kievit 2500, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 5, Bokje 1 (op slik voor uitkijktoren), Zwarte Ruiter 7, Kleine Mantelmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 2. Meeslouwerplas: Canadese Gans 115, Rotgans 1.
4 december - Kleine Zwaan 56 adult 7 juveniel, Kolgans 120, Indische Gans 4, Canadese Gans 106, Rotgans 1 (tussen de Canadese Ganzen), Wintertaling 177, Pijlstaart 10 man 9 vrouw, Slobeend 250, Slechtvalk 1 onvolwassen, Scholekster 22, Kluut 1, Bonte Strandloper 5, Kemphaan 17, Bokje 2, Wulp 228, Zwarte Ruiter 4, Kleine Mantelmeeuw 1, Geelpootmeeuw 1 adult, Waterpieper 42, Grote Gele Kwikstaart 1. Vlietland: Eidereend 1 adult man.


Vier meeuwensoorten op een rij: Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Kokmeeuw en Stormmeeuw, 4-12-2005

3 december - Indische Gans 4, Kluut 1.
2 december - Grauwe Gans 375, Bergeend 23, Wintertaling 210, Slobeend 355, Kuifeend 220, Brilduiker 5, Nonnetje 3, Bonte Strandloper 13, Wulp 185, Zwarte Ruiter 5, Grote Mantelmeeuw 2, Waterpieper 57 (slaapplaats).
1 december - Dodaars 1, Bergeend 30, Smient 1150, Slobeend 165, Kuifeend 450, Brilduiker 7, Buizerd 2 (met prooi op slik), Slechtvalk 1, Kievit 1700, Bonte Strandloper 12, Geelpootmeeuw 1.

November 2005

30 november - Bergeend 32, Smient 2800, Pijlstaart 9 man 8 vrouw, Brilduiker 3, Grote Zaagbek 1 vrouw (vertrok naar west), Buizerd 2 (met prooi op slik), Goudplevier 37, Kievit 1600, Bonte Strandloper 11, Kemphaan 7 (1 met gewonde vleugel), Wulp 111, Zwarte Ruiter 6, IJsvogel 1 (westkant). Meeslouwerplas: Waterral 1, Putter 12. Leidschendammerhout: Roodborsttapuit 1.
28 november - Dodaars 1, Bergeend 32, Wintertaling 275, Pijlstaart 12 man 7 vrouw, Brilduiker 4, Nonnetje 1, Sperwer 1 (op slikplaat en schelpeneiland), Buizerd 2 (bij dode gans op slikplaat), Bonte Strandloper 15, Kemphaan 3, Watersnip 25, Grutto 1, Geelpootmeeuw 1.
27 november - Bruine Kiekendief 1 (sloeg een Kievit op de slikplaat).
26 november - Grote Zilverreiger 1 (zuidwesthoek), Kleine Zwaan 6, Canadese Gans 26, Brilduiker 5, Waterral 1 (bij kijkhut), Kievit 3000, Bonte Strandloper 6, Watersnip 50, Grutto 1, Zwarte Ruiter 6, Sijs 10. Leidschendammerhout: Ooievaar 2 (1 ring afgelezen), Sperwer 2, Waterral 1, Watersnip 4, Roodborsttapuit 1 man (ssp. hibernans). Vlietland: Groene Specht 1, Grote Barmsijs 7 (vanuit Starrenburg II overvliegend, waar pm. 60 ex. verblijven).
24 november - Bergeend 31, Wintertaling 120, Wilde Eend 160, Pijlstaart 13 man 4 vrouw, Slobeend 200, Brilduiker 4, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 4, Watersnip 20, Grutto 1, Zwarte Ruiter 5. Leidschendammerhout: Grote Barmsijs 8 (verblijvend in zuidelijk deel).
23 november - Kleine Zilverreiger 1, Brandgans 26, Bergeend 37, Brilduiker 4, Sperwer 1 (op slikplaat), Buizerd 1 (op slikplaat), Slechtvalk 1 man (jagend om 12:45 uur), Bonte Strandloper 8, Kemphaan 3, Grutto 1, Zwarte Ruiter 9.
22 november - Roerdomp 1 juveniel (bij schelpeneiland in riet), Kleine Zilverreiger 1 (om 16:30 uur), Kleine Zwaan 44 adult 3 juveniel, Grauwe Gans 380, Bergeend 26, Slobeend 220, Kuifeend 475, Brilduiker 4, Nonnetje 1, Slechtvalk 2 (1 adult man en 1 juveniele vrouw), Waterral 2, Scholekster 13, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 5, Grutto 1 (met kwetsuur aan vleugel), Wulp 100, Zwarte Ruiter 10, IJsvogel 1 (bij parkeerplaats), Waterpieper 56 (op slaapplaats), Koperwiek 45 (op ringdijk), Baardman 2 (paar tegenover kijktoren). Overvliegend: barmsijs spec. 9.
21 november - Slechtvalk 1 juveniel, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 7, Zwarte Ruiter 9.
20 november - Smient 2400, Nonnetje 2, Waterral 4, Bokje 1, IJsvogel 1, Goudhaan 2. Leidschendammerhout: Zwarte Zwaan 1. Overvliegend: Ooievaar 12, Grote Gele Kwikstaart 2, Kramsvogel 62, Zanglijster 4, Koperwiek 69, Putter 1, Sijs 30, barmsijs spec. 8.
19 november - Heilige Ibis 2, Lepelaar 1, Kleine Zwaan 48 adult 7 juveniel, Brandgans 83, Slobeend 255, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Nonnetje 2, Goudplevier 115, Kievit 4100, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 4, Watersnip 35, Grutto 1, IJsvogel 1 (bij parkeerplaats), Waterpieper 39, Sneeuwgors 1. Leidschendammerhout: Houtsnip 1, Graspieper 27. Overvliegend: Grote Gele Kwikstaart 1.
18 november - Kleine Zwaan 23, Bergeend 42, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Waterral 3, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 4, Grutto 1, Zwarte Ruiter 9, Grote Mantelmeeuw 1.
17 november - Indische Gans 4, Canadese Gans 40, Smient 1200, Brilduiker 4, Waterral 2, Kemphaan 6, Grutto 1 (mogelijke kwetsuur aan vleugel), Zwarte Ruiter 9, Oeverloper 1.
16 november - Kolgans 600, Grauwe Gans 370, Indische Gans 4, Canadese Gans 35, Bergeend 39, Wilde Eend 165, Slobeend 290, Brilduiker 3, Nonnetje 1, Middelste Zaagbek 1 man, Sperwer 1 (met Watersnip als prooi op slikplaat), Kievit 1300, Bonte Strandloper 1, Grutto 1, Zwarte Ruiter 9. Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Watersnip 7, Kramsvogel 150. Overvliegend: Kramsvogel 85, Koperwiek 550, Sijs 3, barmsijs spec. 6.
14 november - Kleine Rietgans 25 ZW, Kolgans 600, Bergeend 49, Zwarte Zee-eend 1 vrouw (derde waarneming), Slechtvalk 2 (1 man adult, 1 man juveniel), Waterral 1, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 1, Watersnip 35, Grutto 1, Zwarte Ruiter 13, IJsvogel 1, Waterpieper 59 (op slaapplaats). Overvliegend (7:55-8:55): Merel 2, Kramsvogel 174, Koperwiek 127, Sijs 8, barmsijs spec. 50 (record, grootste groep was 34).
13 november - Aalscholver 26, Kleine Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 11, Kolgans 630, Grauwe Gans 500, Indische Gans 4, Bergeend 39, Wintertaling 150, Pijlstaart 8 man 3 vrouw, Slobeend 374, Havik 1, Sperwer 2, Buizerd 9, Slechtvalk 2 (1 adult met prooi, later 1 juveniele man), Kluut 3, Goudplevier 573, Bokje 2, Watersnip 30, Grutto 1, Wulp 585, Zwarte Ruiter 4, IJsvogel 1 (zuidwesthoek), Waterpieper 39, Goudhaan 1, Baardman 2. Overvliegend: Kleine Rietgans 94, Veldleeuwerik 16, Kramsvogel 7, Koperwiek 23, Sijs 17.


Een late juveniele Lepelaar, 13-11-2005

12 november - Smient 1170, Wilde Eend 340, Tafeleend 25, Kuifeend 516, Waterhoen 13, Kievit 2900, Kokmeeuw 11500, Stormmeeuw 2000, Kleine Mantelmeeuw 5, Zilvermeeuw 1400, Grote Mantelmeeuw 2, IJsvogel 1. Vlietland: Dodaars 10, Fuut 136, Krakeend 106, Meerkoet 408, Groene Specht 1.
11 november - Bergeend 43, Brilduiker 5, Kluut 3, Kievit 1220, Kemphaan 4, Wulp 110, Zwarte Ruiter 11, Geelpootmeeuw 1.
10 november - Rotgans 11 (kort aanwezig, 6 juveniel), Kluut 3, Grutto 1. Meeslouwerplas: IJsvogel 1.


Rotganzen maken korte stop, 10-11-2005 (Foto © Ren? de Kleijn)

9 november - Roerdomp 1 (ZO hoek), Heilige Ibis 15, Kleine Zwaan 11, Bergeend 43, Pijlstaart 22, Kuifeend 475, Kluut 2, Goudplevier 80, Grutto 2, Zwarte Ruiter 15. Leidschendammerhout: Grote Gele Kwikstaart 1, Goudhaan 3, Sijs 8.
7 november - Heilige Ibis 20 (om 17:00 uur ingevlogen), Lepelaar 1, Bergeend 52, Slobeend 195, Brilduiker 2, Slechtvalk 1 (Watersnip als prooi, werd verjaagd door Zwarte Kraai), Waterral 1, Kluut 3, Goudplevier 400, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 3, Grutto 1, Zwarte Ruiter 31. Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 1, Waterral 2, IJsvogel 1. Overvliegend: Ooievaar 2 ZW.
6 november - Heilige Ibis 22, Kleine Zwaan 9, Kolgans 550, Wintertaling 135, Pijlstaart 8 man 15 vrouw, Tafeleend 36, Kuifeend 474, Kluut 4, Goudplevier 710, Kemphaan 4, Houtsnip 1, Grutto 1, Zwarte Ruiter 32, Grote Mantelmeeuw 4, Graspieper 12, Waterpieper 54 (op slaapplaats), Sijs 20. Overvliegend: Houtduif 210, Halsbandparkiet 9, Veldleeuwerik 10, Graspieper 24, Kramsvogel 6, Koperwiek 5, Keep 3, Rietgors 6.
5 november - Kleine Zwaan 7, Bergeend 34, Slechtvalk 1, Kluut 4, Grutto 5.
4 november - Heilige Ibis 28, Bergeend 43, Slobeend 240, Brilduiker 4, Kluut 3, Goudplevier 1480, Zilverplevier 1, Kievit 4100, Kemphaan 4, Grutto 4, Wulp 220, Zwarte Ruiter 34, Geelpootmeeuw 1, IJsvogel 1, Waterpieper 36 (op slaapplaats), Roodborsttapuit 1 (riet langs kade naar hut).
3 november - Dodaars 1, Bergeend 23, Kluut 5, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 1, Grutto 4, Zwarte Ruiter 34. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 1, IJsvogel 1.
2 november - Grauwe Gans 235, Bergeend 37, Wilde Eend 175, Pijlstaart 11, Slobeend 240, Kuifeend 360, Brilduiker 4, Sperwer 1, Slechtvalk 1, Patrijs 6 (op de dijk tussen kijkhut en Kniplaan), Kluut 2, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 5, Watersnip 85, Grutto 4, Zwarte Ruiter 25, IJsvogel 1 (voor de kijkhut langsvliegend). Meeslouwerplas: Kuifeend 80, Staartmees 15 (1 groep).
1 november - Ooievaar 23 (op lichtmasten boven de snelweg).

Oktober 2005

31 oktober - Kleine Zwaan 3, Bergeend 31, Brilduiker 3, Blauwe Kiekendief 1 vrouw, Sperwer 1 (op slikplaat en schelpeneiland), Waterral 1 (bij hut), Kluut 3, Goudplevier 575, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 18, Watersnip 80, Grutto 4, Zwarte Ruiter 41, IJsvogel 2 (westzijde).
30 oktober - Heilige Ibis 21, Kleine Zwaan 4, Indische Gans 6, Slechtvalk 1, Kluut 3, Baardman 4. Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1. Leidschendammerhout: Ooievaar 4.
28 oktober - Heilige Ibis 24, Kleine Zwaan 13, Bergeend 30, Pijlstaart 13, Kuifeend 395, Brilduiker 2, Waterral 2, Kluut 3, Goudplevier 550, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 2, Watersnip 110, Grutto 5, Wulp 680, Zwarte Ruiter 38, Grote Bonte Specht 3, Waterpieper 46 (slaapplaats langs Kniplaan), Baardman 1. Leidschendammerhout: Geelpootmeeuw 1 juveniel. Overvliegend (8:10-9:30): Sperwer 3, Watersnip 35, Veldleeuwerik 86 (+ 's middags nog zo'n 300), Graspieper 41, Witte Kwikstaart 3, Merel 5, Kramsvogel 23, Zanglijster 4, Koperwiek 149, Spreeuw 6000, Vink 210, Keep 7, Rietgors 3.
26 oktober - Brandgans 35, Bergeend 37, Brilduiker 3, Waterral 1, Kluut 3, Goudplevier 460, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 2, Grutto 3, Zwarte Ruiter 45, Rosse Franjepoot 1 juveniel (vloog weg over Kniplaan om 12:00 uur), Waterpieper 2, Beflijster 1 (op modderstrook langs Kniplaan). Leidschendammerhout: Roodborsttapuit 1, Kramsvogel 32. Overvliegend: Ooievaar 2, Veldleeuwerik 17, Koperwiek 20, barmsijs spec. 2.


Juveniele Rosse Franjepoot, 26-10-2005

25 oktober - Dodaars 1, Bergeend 27, Wintertaling 122, Pijlstaart 10, Brilduiker 4, Scholekster 9, Kluut 3, Goudplevier 20, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 4, Grutto 2, Zwarte Ruiter 10.
24 oktober - Kolgans 17, Brandgans 22, Bergeend 37, Pijlstaart 12, Slobeend 310, Kuifeend 285, Brilduiker 4, Kluut 3, Grutto 5, Geelpootmeeuw 1. Overvliegend: Kramsvogel 40 (1 groep).
23 oktober - Kleine Zwaan 13.
22 oktober - Lepelaar 1, Smient 2240, Krakeend 336, Wintertaling 190, Wilde Eend 260, Pijlstaart 28, Slobeend 414, Kuifeend 430, Brilduiker 3, Havik 1, Sperwer 1, Buizerd 4, Waterhoen 25, Meerkoet 36, Kluut 2, Goudplevier 294, Kievit 930, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 2, Wulp 560, Zwarte Ruiter 48, Tureluur 1, Kokmeeuw 8500, Stormmeeuw 1700, Kleine Mantelmeeuw 54, Zilvermeeuw 1600, Waterpieper 5, Kramsvogel 1. Vlietland: Dodaars 9, Fuut 126, Meerkoet 325, Groene Specht 2, Goudhaan 7, Vink 35 (op ma?akker langs Meeslouwerweg).
21 oktober - Dodaars 1, Grauwe Gans 262, Kuifeend 280, Brilduiker 5, Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1 (langdurig op slik), Waterral 1 (bij hut), Scholekster 4, Kluut 2, Goudplevier 180, Bonte Strandloper 4, Watersnip 145, Grutto 5, Zwarte Ruiter 33, Roodborsttapuit 1.
20 oktober - Bergeend 15, Smient 1200, Krakeend 368, Wintertaling 193, Pijlstaart 19, Slobeend 319, Kuifeend 650, Brilduiker 3, Slechtvalk 1 (slaat prooi), Kluut 1, Bontbekplevier 1, Goudplevier 77, Bonte Strandloper 3, Watersnip 56, Grutto 4, Zwarte Ruiter 44, Oeverloper 1, Waterpieper 1.
19 oktober - Kleine Zwaan 17, Kolgans 48, Smient 700, Krakeend 260, Pijlstaart 8, Brilduiker 4, Waterral 1, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 2, Grutto 3, Zwarte Ruiter 39, Oeverloper 1. Leidschendammerhout: Ooievaar 4, Kolgans 11, Grauwe Gans 154, Wintertaling 36, Pijlstaart 2, Graspieper 41, Goudhaan 1, Staartmees 4, Spreeuw 110. Overvliegend: Veldleeuwerik 9, Keep 1.
18 oktober - Brilduiker 2 vrouw, Slechtvalk 1 man 1 vrouw (langdurig en tegelijk op slikplaat met meeuw als prooi), Bonte Strandloper 1, Grutto 3, Zwarte Ruiter 42.
17 oktober - Kuifeend 475, Brilduiker 1 vrouw 3 juveniel, Waterral 1, Goudplevier 350, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 1, Grutto 3, Zwarte Ruiter 46, Geelpootmeeuw 1, Waterpieper 1. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 1. Overvliegend: Lepelaar 1, Blauwe Kiekendief 1 vrouw, Grote Gele Kwikstaart 2.
16 oktober - Kluut 6.
15 oktober - Grote Zilverreiger 1, Canadese Gans 34, Kluut 3, Goudplevier 800, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 1, Watersnip 110, Grutto 2, Zwarte Ruiter 30, Huiszwaluw 1, Waterpieper 1. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 1. Leidschendammerhout: Grote Gele Kwikstaart 2.
13 oktober - Grote Zilverreiger 1, Grauwe Gans 550, Kuifeend 327, Goudplevier 830, Kievit 4300, Kemphaan 6, Watersnip 103, Grutto 2, Wulp 63, Zwarte Ruiter 40, Goudhaan 2. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 3. Leidschendammerhout: Wintertaling 16, Pijlstaart 3, Graspieper 40, Goudhaan 4, Sijs 6.
12 oktober - Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 4 (overvliegend west), Goudplevier 326, Zilverplevier 1, Krombekstrandloper 2, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 2, Watersnip 122, Grutto 2, Zwarte Ruiter 48, Waterpieper 1, Grote Gele Kwikstaart 1, Baardman 4. Meeslouwerplas: IJsvogel 1. Vlietland: Fuut 186. Overvliegend (9:40-10-40): Aalscholver 55, Kolgans 16, Brandgans 1, Veldleeuwerik 18, Graspieper 13, Zanglijster 36, Grote Lijster 1, Spreeuw 150, Vink 52, Kneu 4.
11 oktober - Grote Zilverreiger 1, Bergeend 30, Pijlstaart 23, Slechtvalk 1 ('s middags 3x boven de plas gezien), Waterral 3, Kluut 1, Goudplevier 450, Kemphaan 2, Bokje 1, Watersnip 85, Grutto 3, Zwarte Ruiter 26, Baardman 2, Putter 10. Meeslouwerplas: Fuut 135, Waterral 2, IJsvogel 1, Goudhaan 4. Leidschendammerhout: Slechtvalk 1 jagend, Grote Gele Kwikstaart 1. Overvliegend: Boomleeuwerik 1, Boerenzwaluw 3 ZW.
10 oktober - Aalscholver 42, Grote Zilverreiger 1, Bergeend 38, Slechtvalk 1 adult man, Kluut 3, Bontbekplevier 1, Kleine Strandloper 1, Kemphaan 4 (1 geringd), Watersnip 122, Zwarte Ruiter 36, Baardman 4.
9 oktober - Aalscholver 41, Heilige Ibis 29, Indische Gans 4, Canadese Gans 375, Brandgans 78, Nijlgans 310, Bergeend 23, Krakeend 260, Pijlstaart 15, Slobeend 172, Buizerd 5, Waterral 3, Kluut 3, Goudplevier 890, Kievit 3450, Kemphaan 2, Watersnip 85, Grutto 3, Wulp 154, Zwarte Ruiter 34, Waterpieper 1, Baardman 1.
8 oktober - Kleine Zilverreiger 1 (eind van de middag op slikplaat), Heilige Ibis 27, Canadese Gans 136, Brandgans 90, Bergeend 28, Pijlstaart 8, Havik 1, Waterral 1 (onder kijkhut), Kluut 3, Bontbekplevier 1, Goudplevier 500, Zilverplevier 1, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 8, Kemphaan 2, Watersnip >100, Grutto 3, Wulp 50, Zwarte Ruiter 16, Groenpootruiter 1, IJsvogel 1, Waterpieper 1, Grote Gele Kwikstaart 1 (zuidwesthoek), Roodborsttapuit 2 man 1 vrouw, Kleine Karekiet 1, Baardman 2. Meeslouwerplas: Dodaars 2, IJsvogel 1. Leidschendammerhout: Witgat 1, Boomkruiper 4. Overvliegend: Ooievaar 1 Z, Oeverpieper 1 ZW, Grote Gele Kwikstaart 2, Sijs 20 ZW.


Slobeend man eclipsekleed met afwijkende snavelkleur, 8-10-2005 (Foto © Adri de Groot)

7 oktober - Kuifeend 310, Boomvalk 1, Kluut 3, Bontbekplevier 1, Goudplevier 350, Zilverplevier 1, Kemphaan 2, Grutto 2, Wulp 94, Zwarte Ruiter 35, Oeverloper 1, Zwarte Zwaan 2. Leidschendammerhout: Pijlstaart 1, Buizerd 2, Graspieper 45, Putter 6. hermelijn 1 (ruzi?d om een prooi met groepje kauwen; Hermelijn won).
6 oktober - Pijlstaart 20, Slechtvalk 1, Kluut 3, Bontbekplevier 1, Goudplevier 300, Zwarte Ruiter 35, Grote Mantelmeeuw 2, Velduil 1 (om 16:30 uur over de plas naar Leidschendammerhout), IJsvogel 1, Kleine Karekiet 1.
5 oktober - Lepelaar 1 juveniel, Bergeend 31, Tafeleend 36, Rode Wouw 2 (om 16:00 uur samen laag langs Kniplaan naar NNW), Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1 (op slikplaat), Waterral 3, Kluut 2, Bontbekplevier 1, Goudplevier >550, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 1, Grutto 2, Wulp 29, Zwarte Ruiter 36, Witgat 1, Geelpootmeeuw 2, Paapje 1, Roodborsttapuit 4 (2 man 2 vrouw), Staartmees 7, Zwarte Mees 3 (bosaanplant zuidoosthoek). Wezel 1 herhaaldelijk het fietspad langs Kniplaan overstekend. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 1, IJsvogel 2. Leidschendammerhout: Pijlstaart 1, Graspieper 45, Witte Kwikstaart 7, Putter 4. Overvliegend (8:45-11:45): Aalscholver 19 ZW, Kievit 70 ZW, Wulp 7 ZW, Witgat 1 NO, Holenduif 2, Halsbandparkiet 5, Veldleeuwerik 54 ZW, Graspieper 12, Oeverpieper 1, Grote Gele Kwikstaart 6 NO, Witte Kwikstaart 2, Gekraagde Roodstaart 1 (invallend en doorvliegend naar NO), Merel 2, Zanglijster 235 NO, Koperwiek 10 NO, Vink 28 NO, Keep 1, Groenling 8, Sijs 3, Kneu 4.
4 oktober - Lepelaar 2 juveniel, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Sperwer 1, Slechtvalk 1 adult, Waterral 3, Kluut 2, Bontbekplevier 3, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 2, Grutto 1, Zwarte Ruiter 38, Oeverloper 1, Roodborsttapuit 2. Overvliegend (11:30-12:30): Ooievaar 1, Lepelaar 3 Z, Buizerd 4 NO, Vink 350 NO, Keep 4 NO, Sijs 80 NO, Kneu 40 NO.
3 oktober - Ooievaar 3, Grauwe Gans 250, Bergeend 18, Smient 650, Krakeend 174, Wilde Eend 280, Pijlstaart 6, Slobeend 151, Kuifeend 358, Brilduiker 2, Bruine Kiekendief 2, Sperwer 2, Kluut 2, Bontbekplevier 2, Goudplevier 600, Zilverplevier 2, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 2, Watersnip >100, Grutto 2, Wulp 27, Zwarte Ruiter 38, Tureluur 2, Groenpootruiter 2, Oeverloper 2, Geelpootmeeuw 1, Witte Kwikstaart 3, Rietgors 2. Plasje achter parkeerplaats: Dodaars 1, Waterral 1. Overvliegend: Lepelaar 2 Z, Putter 8, Sijs 10.
1 oktober - Lepelaar 4, Sperwer 1 vrouw, Bontbekplevier 3, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 1, Watersnip 25, IJsvogel 1 (noordwesthoek). Overvliegend: Slechtvalk 1.

September 2005

30 september - Lepelaar 7 (1 ring), Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 1, Bontbekplevier 7, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 2, Watersnip 40, Grutto 2, Zwarte Ruiter 27, Tureluur 1, Groenpootruiter 1, Oeverloper 1, IJsvogel 1.
29 september - Lepelaar 3, Zomertaling 1, Kluut 1, Zilverplevier 1, Bonte Strandloper 2, Grutto 1, Zwarte Ruiter 16.
28 september - Lepelaar 3, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Slechtvalk 1 man (langdurig aanwezig op slikplaat), Kluut 1, Bontbekplevier 1, Goudplevier 130, Zilverplevier 3, Grutto 3, IJsvogel 1, Kleine Karekiet 1. Leidschendammerhout: Witgat 2.
27 september - Lepelaar 5, Krakeend 345, Wintertaling 270, Pijlstaart 14, Slechtvalk 1, Bontbekplevier 1, Zilverplevier 3, Grutto 2, Zwarte Ruiter 17, Oeverloper 1. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 2.
26 september - Lepelaar 2, Zomertaling 2, Slechtvalk 1 (om 11:30 uur), Bontbekplevier 6, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 11, Grutto 3, Zwarte Ruiter 18, Groenpootruiter 1, Oeverloper 1. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 2. Hermelijn 1 op kade naar de kijkhut.
25 september - Grote Zilverreiger 3, Heilige Ibis 29, Lepelaar 6, Indische Gans 4, Nijlgans 445, Krakeend 243, Wintertaling 320, Pijlstaart 15, Zomertaling 4, Havik 1 juveniel, Sperwer 1 vrouw (op slikplaat), Visarend 1 ('s middags), Slechtvalk 1 adult (op slikplaat), Waterral 2, Kluut 2, Bontbekplevier 3, Kleine Strandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 9, Kemphaan 4, Grutto 3, Wulp 95, Zwarte Ruiter 34, Oeverloper 1, Goudhaan 2. Overvliegend (7:15-11:45): Grote Zilverreiger 1 ZW, Holenduif 2, Turkse Tortel 6, Boerenzwaluw 22, Boompieper 1, Graspieper 505, Gele Kwikstaart 1, Grote Gele Kwikstaart 1, Witte Kwikstaart 4, Tapuit 1, Zanglijster 11, Pimpelmees 15, Vink 5, Groenling 14, Sijs 6, Kneu 1, Rietgors 7. Wezel 2 in riet langs dijk naar de kijkhut.


3 Grote Zilverreigers in de zuidoosthoek, 25-9-2005

24 september - Grauwe Gans 750, Zomertaling 1 man eclipskleed, Bontbekplevier 1, Kleine Strandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 7, Rosse Grutto 2, IJsvogel 1, Kleine Karekiet 1. Overvliegend: Ooievaar 17.
23 september - Dodaars 3, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 9, Zomertaling 2, Havik 1 man, Sperwer 1 (op slikplaat met prooi), Boomvalk 1, Slechtvalk 1 adult (sloeg goudplevier), Goudplevier 620, Bonte Strandloper 7, Kemphaan 3, Watersnip 190, Grutto 4, Zwarte Ruiter 30, Tureluur 2, IJsvogel 1 (bij kijkhut).
22 september - Grote Zilverreiger 1, Heilige Ibis 24, Lepelaar 9, Canadese Gans 206, Brandgans 49, Nijlgans 205, Zomertaling 4, Sperwer 1 vrouw (met prooi op plas), Slechtvalk 1 adult (op lichtmast boven snelweg), Waterral 3, Bontbekplevier 4, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 7, Watersnip >210, Grutto 3, Zwarte Ruiter 36, Tureluur 1, Groenpootruiter 3, Oeverloper 1, IJsvogel 1, Grote Gele Kwikstaart 1. Leidschendammerhout: Paapje 1.
21 september - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 7, Smient 400, Zomertaling 2, Havik 1 juveniel, Slechtvalk 1 (om 15:45 uur enkele minuten zonder succes jagend), Kluut 2, Bontbekplevier 5, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 10, Grutto 3, Wulp 74, Zwarte Ruiter 32, Groenpootruiter 3, Bosruiter 1, Geelpootmeeuw 2 (1 adult 1 juveniel), Zwarte Stern 1, Tapuit 1 (dijk westzijde). Leidschendammerhout: Graspieper 6, Paapje 2, Tapuit 1. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 2. Hermelijn 2 met 4 jongen op pad naar de kijkhut.
20 september - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 8, Smient 300, Pijlstaart 20, Sperwer 1, Slechtvalk 1 (ving een goudplevier), Waterral 3, Bontbekplevier 3, Goudplevier 800, Temmincks Strandloper 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 8, Grutto 3, Zwarte Ruiter 20, Oeverloper 3, Geelpootmeeuw 1, Zwarte Stern 1, Paapje 1.
19 september - Aalscholver 76, Grote Zilverreiger 1 (op slikplaat en foeragerend aan zuidkant), Lepelaar 19, Sperwer 1, Boomvalk 1, Slechtvalk 1 adult (op slikplaat), Kluut 5, Goudplevier 800, Bonte Strandloper 5, Watersnip 35, Grutto 3, Wulp 101, Zwarte Ruiter 50, Groenpootruiter 1, Geelpootmeeuw 1, Zwarte Stern 1, IJsvogel 1, Staartmees 15, Zwarte Mees 2 (struiktrekkend langs Kniplaan naar noordwest). Meeslouwerplas: Zwarte Stern 1. Overvliegend: Ooievaar 3 ZW.
18 september - Dodaars 3, Heilige Ibis 28, Lepelaar 11, Knobbelzwaan 10, Grauwe Gans 690, Canadese Gans 117, Brandgans 135, Nijlgans 343, Bergeend 14, Smient 220, Krakeend 141, Wintertaling 160, Slobeend 217, Tafeleend 32, Kuifeend 295, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Sperwer 1 vrouw (op slikplaat), Boomvalk 1 adult, Slechtvalk 1 adult (aan begin van de middag enkele malen zonder succes jagend), Waterral 2, Waterhoen 24, Meerkoet 47, Kluut 4, Bontbekplevier 1, Goudplevier 690, Kievit 3170, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 5, Watersnip 120, Grutto 3, Wulp 87, Zwarte Ruiter 35, Tureluur 2, Witgat 1, Oeverloper 2, Zwarte Stern 1, Oeverzwaluw 1, Huiszwaluw 20, Putter 6. Vlietland: Visdief 1, Zwarte Stern 1. Overvliegend: Aalscholver 111 ZW, Turkse Tortel 8, Graspieper 13 ZW, Zwarte Mees 8 (1+1+6 struiktrekkend langs Kniplaan naar noordwest), Kruisbek 1 (gehoord). Ten westen van het gebied 1 Amazone-papegaai spec..
17 september - Lepelaar 8, Zomertaling 4, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 5, Boomvalk 1, Slechtvalk 1, Waterral 1, Kluut 4, Temmincks Strandloper 1, Krombekstrandloper 1, Watersnip 60, Zwarte Ruiter 18, Bosruiter 1, Huiszwaluw 20, Putter 4. Overvliegend: Ooievaar 2.
16 september - Lepelaar 10, Bruine Kiekendief 1, Slechtvalk 1 (slaat en eet Goudplevier), Kluut 11, Goudplevier 390, Drieteenstrandloper 2, Kleine Strandloper 2, Temmincks Strandloper 2, Bonte Strandloper 5, Kemphaan 1, Watersnip 40, Zwarte Ruiter >30, Tureluur 4, Bosruiter 1, Oeverzwaluw 5, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 40, Paapje 1, Putter 8. Plasje achter parkeerplaats: Waterral 1, IJsvogel 3.
15 september - Dodaars 1, Lepelaar 20 (4 geringd), Pijlstaart 10, Tafeleend 61, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 7, Kanoet 1, Bonte Strandloper 9, Watersnip 140, Zwarte Ruiter 12, Bosruiter 2, Oeverloper 3, Geelpootmeeuw 1, Boerenzwaluw 50, Baardman 2. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 2.
14 september - Lepelaar 7, Krakeend 565, Pijlstaart 6, Slobeend 420, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Boomvalk 1 adult (jagend op Boerenzwaluwen), Kluut 9, Bonte Strandloper 4, Grutto 1, Zwarte Ruiter 5, Tureluur 1, Bosruiter 1, Boerenzwaluw 30, Huiszwaluw 17. Meeslouwerplas: IJsvogel 3 (plasje achter parkeerplaats), Baardman 2 (plasje in hoek Vliet-Kniplaan).


Vrouw Bruine Kiekendief tussen de Krakeenden, 14-9-2005

13 september - Dodaars 1, Aalscholver 82, Lepelaar 11, Krakeend 400, Bruine Kiekendief 1 vrouw (op slikplaat), Slechtvalk 1 (4 mislukte pogingen tot slaan van vogel, kwam richting Horsten een 2e Slechtvalk tegen), Kluut 5, Temmincks Strandloper 1, Bonte Strandloper 13, Watersnip 170, Bosruiter 2, Geelpootmeeuw 1. Overvliegend: Ooievaar 5 (heel hoog oostwaarts).
12 september - Dodaars 1, Lepelaar 11, Zomertaling 2, Sperwer 1, Slechtvalk 1 adult (sloeg watersnip), Kluut 5, Bontbekplevier 6, Kleine Strandloper 2, Temmincks Strandloper 1, Bonte Strandloper 11, Kemphaan 3, Grutto 2, Zwarte Ruiter 6, Groenpootruiter 3, Bosruiter 1, Oeverloper 2, Visdief 1. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 1.


Slechtvalk op de slikplaat, 12-9-2005 (Foto © Adri de Groot)

11 september - Dodaars 1, Aalscholver 85, Lepelaar 14, Krakeend 325, Wintertaling 410, Pijlstaart 12, Zomertaling 8, Slobeend 750, Waterral 2, Bontbekplevier 7, Goudplevier 1170, Kievit 4200, Temmincks Strandloper 2 juveniel, Krombekstrandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 13, Kemphaan 10, Zwarte Ruiter 12, Tureluur 3, Groenpootruiter 2, Bosruiter 1, Oeverloper 5. Vlietland: Fuut 109, Visdief 10, IJsvogel 1 (bij vogelhut). Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 1, Grauwe Vliegenvanger 1. Overvliegend: Blauwe Reiger 2 ZW, Gele Kwikstaart 1 W.


Juveniele Temmincks Strandlopers, 11-9-2005

10 september - Kleine Zilverreiger 2 (op slikplaat), Lepelaar 21, Havik 1 juveniel, Sperwer 1, Buizerd 4, Visarend 1 (om 16:00 uur, met vis), Slechtvalk 1 adult, Bontbekplevier 4, Goudplevier 750, Groenpootruiter 4, IJsvogel 1. Overvliegend: Grote Zilverreiger 1 O, Blauwe Reiger 4 ZW.


Juveniele Havik, 10-9-2005

9 september - Lepelaar 17, Waterral 1, Kluut 7, Grutto 2 (1 met lime ring), Zwarte Ruiter 9, Tapuit 1 (op buis bij slik), Baardman 2. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 1. Overvliegend: Ooievaar 15 (pm 13:00 uur).
8 september - Dodaars 1, IJslandse Grutto 1 (geringd), Lepelaar 19, Sperwer 1 (op slikplaat), Kluut 4, Bontbekplevier 3, Goudplevier 740, Bonte Strandloper 10, Kemphaan 15, Wulp 77, Zwarte Ruiter 11, Witgat 4, Oeverloper 3. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 3. Overvliegend: Bruine Kiekendief 3 ZW.
7 september - IJslandse Grutto 1 (geringd), Lepelaar 17, Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1, Kluut 5, Bontbekplevier 2 juveniel 1 adult, Kanoet 1, Kleine Strandloper 2, Bonte Strandloper 10, Witgat 1, Bosruiter 1, Oeverloper 2, Tapuit 1 (oostkade). Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 2, Zwartkop 2. Overvliegend: Halsbandparkiet 5.
6 september - IJslandse Grutto 1 (geringd), Krakeend 270, Pijlstaart 4, Slobeend 740, Waterral 2, Bontbekplevier 2 adult 2 juveniel, Bonte Strandloper 10.
5 september - IJslandse Grutto 1 (geringd), Ooievaar 1, Lepelaar 20, Smient 90, Pijlstaart 2, Bruine Kiekendief 1 man, Sperwer 1 vrouw (op slikplaat), Slechtvalk 1 (om 15:30 uur kort jagend, daarna hoog richting west), Waterral 3, Kluut 5, Bontbekplevier 6, Kleine Strandloper 3, Bonte Strandloper 15, Watersnip 220, Grutto 2, Tureluur 2, Witgat 2, Bosruiter 1, Oeverloper 2, Gestreepte Wever 1 (nieuwe exoot). Leidschendammerhout: Tapuit 1. Plasje achter parkeerplaats: IJsvogel 3. Overvliegend: Gierzwaluw 6 W 1 NO. Roodhalsfuut vandaag niet gezien.
4 september - Smient 18, Waterral 1, Bontbekplevier 2 juveniel, Goudplevier 900, Kievit 3500, Kleine Strandloper 2, Krombekstrandloper 2 juveniel, Kemphaan 22, Watersnip 373, Grutto 3, Wulp 81, Zwarte Ruiter 18, Tapuit 1 (westelijke kade). Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel.
3 september - Lepelaar 39, Sneeuwgans 2, Bruine Kiekendief 1, Havik 1 juveniel, Bontbekplevier 9, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 3. Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel, IJsvogel 1.
2 september - Dodaars 1, Aalscholver 107, Heilige Ibis 28, Lepelaar 26, Knobbelzwaan 26, Grauwe Gans 1350, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 140, Brandgans 153, Nijlgans 337 (ook 1 Nijlgans x Casarca en 1 Nijlgans x Anser spec.), Smient 15, Krakeend 194, Wintertaling 237, Pijlstaart 2, Zomertaling 16 (?n invallende groep in 19:45 uur), Slobeend 910, Tafeleend 117, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Sperwer 3, Buizerd 2, Waterral 2, Kluut 6, Goudplevier 700, Kanoet 2, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 8, Watersnip 380, Wulp 108, Zwarte Ruiter 13, Witgat 5, Bosruiter 2, Oeverloper 4, Zwarte Stern 8, Fitis 1. Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel, IJsvogel 2.
1 september - Pontische Meeuw 1 adult, Lepelaar 18, Zomertaling 2, Brilduiker 1, Waterral 1, Kluut 4, Kleine Plevier 2, Goudplevier 360, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 8, Kemphaan 26, Watersnip >230, Zwarte Ruiter 20, Tureluur 7, Groenpootruiter 2, Witgat 3, Bosruiter 2, Oeverloper 2, Zwarte Stern 8, IJsvogel 1 (noordkant). Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel, IJsvogel 1.

Augustus 2005

31 augustus - Heilige Ibis 21, Lepelaar 26, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 3, Bontbekplevier 1 juveniel, Kievit 2800 (vertrokken groepsgewijs na 21:00 uur), Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 2, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 9, Watersnip 226, Wulp 124, Zwarte Ruiter 12, Tureluur 2, Bosruiter 3, Oeverloper 29 (vertrokken om 20:15 uur in ?n groep), Kokmeeuw 5000, Kleine Mantelmeeuw 90, Geelpootmeeuw 1 adult, Reuzenstern 1 juveniel, Visdief 60, Zwarte Stern 14, IJsvogel 1 (voor de kijkhut en langs de westoever). Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel. Overvliegend: Gele Kwikstaart 4, Witte Kwikstaart 3.


Juveniele Reuzenstern, 31-8-2005

30 augustus - Roerdomp 1, Zomertaling 3, Zwarte Ruiter 15, Groenpootruiter 1, Witgat 2, Geelpootmeeuw 1 adult, Reuzenstern 2 ('s middags 1 adult op de slikplaat, 's avonds 1 juveniel), Zwarte Stern 4, IJsvogel 1. Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel. Hermelijn op de dijk bij de kijkhut.
29 augustus - Lepelaar 28, Smient 17, Kanoet 1, Krombekstrandloper 2, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 8, Groenpootruiter 2, Geelpootmeeuw 1, Zwarte Stern 4, IJsvogel 1. Overvliegend: Visarend 1 (om 10:00 uur, vloog weg naar westen). Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel, Waterral 1.
28 augustus - Dodaars 1, Sneeuwgans 2, Krakeend 138, Wintertaling 100, Pijlstaart 2, Zomertaling 5, Slobeend 596, Tafeleend 102, Sperwer 1, Buizerd 4, Boomvalk 1, Slechtvalk 1 onvolwassen man, Kluut 2, Bontbekplevier 2, Goudplevier 890, Kanoet 1, Krombekstrandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 9, Watersnip 130, Witgat 6, Zwarte Stern 12, IJsvogel 2 (vanuit de kijkhut gezien), Boerenzwaluw 80, Huiszwaluw 10. Plasje achter parkeerplaats: Roodhalsfuut 1 juveniel, IJsvogel 1, Gekraagde Roodstaart 1 vrouw, Zwartkop 2. Overvliegend: Wespendief 1 juveniel Z (9:45 uur), Buizerd 8 Z, Holenduif 6, Gele Kwikstaart 3, Putter 5.
27 augustus - Lepelaar 30, Slobeend 429, Tafeleend 81, Bruine Kiekendief 1 vrouw 1 juveniel, Visarend 1, Boomvalk 1, Slechtvalk 1 (om 10:00 uur), Kluut 2, Goudplevier 730, Kievit 6700, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 2 juveniel, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 22, Watersnip 90, Grutto 3, Wulp 146, Zwarte Ruiter 20, Witgat 2, Geelpootmeeuw 1 adult, Zwarte Stern 13, Gierzwaluw 3, Oeverzwaluw 6, Paapje 1. Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1 juveniel (plasje achter parkeerplaats). Vlietland noordkant: Dodaars 1, Visdief 100, Zwarte Stern 1. Overvliegend: Ooievaar 25 (eind van de ochtend 11+14).
26 augustus - Pontische Meeuw 1 adult, Heilige Ibis 26, Lepelaar 22, Pijlstaart 6, Zomertaling 8, Waterral 1, Kanoet 2, Krombekstrandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 6, Oeverloper 2, Zwarte Stern 14, Huiszwaluw 80. Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1 juveniel (plasje achter parkeerplaats), IJsvogel 1.


Juveniele Roodhalsfuut, 26-8-2005 (Foto © Ren? de Kleijn)

25 augustus - Aalscholver 41, Lepelaar 21, Wintertaling 35, Zomertaling 4, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Visarend 1 adult (om 20:15 noord-vliegend), Goudplevier 650, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 10, Watersnip 24, Zwarte Stern 14, Zomertortel 1, Gierzwaluw 2. Hermelijn op het pad naar de kijkhut.
24 augustus - Lepelaar 19, Smient 22, Krakeend 190, Pijlstaart 4, Zomertaling 5, Slobeend 570, Bruine Kiekendief 1 vrouw 1 juveniel, Buizerd 2, Boomvalk 1, Waterral 1, Bontbekplevier 2, Goudplevier 870, Kanoet 1, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 4, Watersnip 60, Grutto 3, Wulp 89, Zwarte Ruiter 14, Groenpootruiter 1 juveniel, Geelpootmeeuw 1 adult, Zwarte Stern 7, Gierzwaluw 5, Oeverzwaluw 2, Boerenzwaluw 150, Huiszwaluw 70.
23 augustus - Lepelaar 24, Knobbelzwaan 38, Smient 4 man eclipskleed, Pijlstaart 1 man 2 vrouw, Kluut 2, Goudplevier 680, Kievit 1600, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 1, Grutto 14, Wulp 120, Groenpootruiter 1, Witgat 1, Oeverloper 2, Geelpootmeeuw 2, Zwarte Stern 7, Paapje 2 (in riet tussen kijkhut en Kniplaan), Rietzanger 1. Grauwe Franjepoot vandaag niet aangetroffen.
22 augustus - Kwak 1 juveniel (kwam om 20:08 aan over A4, is mogelijk in zuidwesthoek neergesteken), Grote Zilverreiger 1 (kort verblijvend om 20:25 uur), Lepelaar 31, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 350, Smient 8, Pijlstaart 2, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Visarend 2 (1 juveniel rond middaguur, 1 adult noordwaarts om 16:10 uur), Kluut 5, Goudplevier 800, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 8, Watersnip 45, Regenwulp 1, Wulp 111, Zwarte Ruiter 20, Tureluur 4, Groenpootruiter 1, Oeverloper 3, Grauwe Franjepoot 1 juveniel (tussen kijkhut en Kniplaan, 17:45 uur nog aanwezig), Geelpootmeeuw 1 adult, Zwarte Stern 1, Koekoek 1. Overvliegend: Wespendief 1 N (om 17:50 uur).
21 augustus - Roerdomp 1, Heilige Ibis 29, Lepelaar 21, Sneeuwgans 2, Brandgans 157, Nijlgans 238, Zomertaling 8, Brilduiker 1 man eclipskleed, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 2, Bontbekplevier 2, Goudplevier 980, Kievit 5600, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Temmincks Strandloper 1, Krombekstrandloper 2, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 5, Watersnip 25, Wulp 108, Zwarte Ruiter 26, Groenpootruiter 1, Bosruiter 3, Grauwe Franjepoot 1 juveniel (sinds de ochtend tegen de oostelijke rietkraag, tussen kijkhut en Kniplaan), Geelpootmeeuw 2 (1 adult en 1 4kj), Zwarte Stern 1, IJsvogel 1 (achter parkeerplaats). Vlietland: Bosuil 2 (man en jong gehoord om 3:00 uur). Ringvangst: Kleine Karekiet 12, Tuinfluiter 1, Zwartkop 2, Tjiftjaf 18, Fitis 1, Bonte Vliegenvanger 1 juveniel. Overvliegend: Buizerd 5 Z 3 ZW.


Grauwe Franjepoot, 21-8-2005

20 augustus - Lepelaar 26, Smient 5 man eclipskleed, Zomertaling 15, Brilduiker 1 man eclipskleed, Visarend 1 ('s middags kortstondig foeragerend), Boomvalk 1, Waterral 2, Kanoet 1, Krombekstrandloper 3, Kemphaan 8, Watersnip 15, Grutto 1, Wulp 25, Zwarte Ruiter 22, Tureluur 3, Oeverloper 4. Overvliegend: Wespendief 1 Z.
19 augustus - Brilduiker 1, Bontbekplevier 1, Goudplevier 150, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 3, Witgat 1, Reuzenstern 2 (adult en juveniel).
18 augustus - Fuut 17, Aalscholver 70, Roerdomp 1 (om 17.30 uur in rietkraag nabij schelpeneiland), Heilige Ibis 26, Lepelaar 28, Sneeuwgans 2, Smient 1 man, Wintertaling 18, Pijlstaart 1, Zomertaling 3, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 3, Kleine Plevier 2, Goudplevier 250, Kanoet 1, Temmincks Strandloper 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 2, Watersnip 10, Wulp 28, Zwarte Ruiter 11, Tureluur 5, Oeverloper 7, Kokmeeuw 5200, Kleine Mantelmeeuw 70, Geelpootmeeuw 2 (1 adult en 1 4kj), Visdief 230, Zwarte Stern 3, Koekoek 1, Boerenzwaluw 400 (slaapplaats). Overvliegend: Slobeend 42+10 ZW, Regenwulp 1.
17 augustus - Purperreiger 1, Lepelaar 21, Brilduiker 1 juveniel, Kluut 3, Goudplevier 120, Kievit 1050, Kanoet 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 2, Watersnip 3, Zwarte Ruiter 13, Tureluur 2, Groenpootruiter 1, Oeverloper 4, Zwarte Stern 1, Bosuil 1 (vrouw of juveniel 's avonds roepend in zuidwesthoek). Meeslouwerplas: Havik 1 man. Overvliegend: Koekoek 1 Z (grijze fase), Gele Kwikstaart 1.
15 augustus - Lepelaar 21, Knobbelzwaan 61, Grauwe Gans 700, Slobeend 150, Kluut 3, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 3, Watersnip 3, Grutto 3, Zwarte Ruiter 17, Oeverloper 3, Zwarte Stern 2, Gierzwaluw 2, Boerenzwaluw 180, Huiszwaluw 120. Meeslouwerplas: Staartmees 30. Overvliegend: Ooievaar 1.
14 augustus - Lepelaar 21, Zomertaling 6, Kievit 600, Grutto 20, Zwarte Ruiter 16.
13 augustus - Fuut 18, Aalscholver 43, Grote Zilverreiger 1 (kort aanwezig om 8:30 uur), Heilige Ibis 24, Lepelaar 10, Grauwe Gans 970, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 192, Brandgans 43, Nijlgans 147, Bergeend 16, Smient 3, Krakeend 70, Zomertaling 11, Slobeend 210, Tafeleend 17, Kuifeend 164, Kluut 4, Kievit 660, Kemphaan 7, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 13, Oeverloper 1, Steenloper 4 (kort verblijvend), Gierzwaluw 10, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 20. Leidschendammerhout: Meerkoet 140, Putter 3, Kneu 2. Vlietland: Fuut 50, Meerkoet 190. Overvliegend: Ringmus 7 + 5 N. Hermelijn op de dijk in de noordoosthoek.


4 Steenlopers, 13-8-2005

12 augustus - Bruine Kiekendief 1 overvliegend, Kluut 3, Groenpootruiter 3, IJsvogel 1 (achter parkeerplaats).
11 augustus - Grote Zilverreiger 1 (kort aanwezig om 11:30 uur), Heilige Ibis 1, Lepelaar 13, Knobbelzwaan 63 + 6 juveniel, Grauwe Gans 490, Wintertaling 8, Zomertaling 4, Goudplevier 185, Kemphaan 8, Zwarte Ruiter 7, Boerenzwaluw 35, Huiszwaluw 4.


Grote Zilverreiger, 11-8-2005 (Foto © Sytze Jongma)

10 augustus - Lepelaar 10, Smient 1 man eclipskleed, Zomertaling 2 man 4 vrouw, Boomvalk 2 (prooioverdracht), Kluut 5, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 15, Zwarte Stern 17 (kwamen om 14:15 uur aan, vertrokken ook weer).
9 augustus - Lepelaar 8, Knobbelzwaan 58 + 5 juveniel, Bergeend 22, Zomertaling 8, Havik 1, Boomvalk 1, Kluut 4, Kievit 470, Kemphaan 2, Zwarte Ruiter 9, Oeverloper 2, Gierzwaluw 3, Boerenzwaluw 70, Huiszwaluw 8. Meeslouwerplas: Sperwer 1, Boomvalk 1, Zwarte Ruiter 1, IJsvogel 1 (achter parkeerplaats).
7 augustus - Dode dieren geraapt: Meerkoet 1, Scholekster 1 adult, Kemphaan 1, Kokmeeuw 1 adult, Visdief 1 juveniel, Spreeuw 1 adult.
6 augustus - Aalscholver 62, Heilige Ibis 18, Lepelaar 22, Canadese Gans 176, Brandgans 83, Bergeend 16, Smient 3, Wintertaling 9, Zomertaling 10, Goudplevier 63, Kievit 229, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 11, Zwarte Ruiter 9, Witgat 1, Gierzwaluw 25, Boerenzwaluw 70, Huiszwaluw 20.
3 augustus - Heilige Ibis 14, Smient 2 man, Zomertaling 7, Kuifeend 149, Kleine Plevier 1 juveniel, Bontbekplevier 1 adult, Kleine Strandloper 1 juveniel, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 9, Witgat 1, Oeverloper 6. Overvliegend: Wespendief 1 man ZW (om 8:00 uur), Bruine Kiekendief 1 juveniel, Sperwer 1, Watersnip 16, Halsbandparkiet 8.


Bonte Strandloper, Oeverloper en Kleine Strandloper, 3-8-2005

2 augustus - Grauwe Gans 532, Bergeend 17, Krakeend 214, Tafeleend 16, Kuifeend 136, Meerkoet 380, Kleine Plevier 2 juveniel, Kievit 650, Groenpootruiter 2 + 2 Z, Rietzanger 1, Kleine Karekiet 1.
1 augustus - Aalscholver 98, Lepelaar 39, Knobbelzwaan 60, Smient 1 man, Zomertaling 3, Kluut 5, Goudplevier 44, Kemphaan 6, Grutto 60, Zwarte Ruiter 10, Oeverloper 3.

Juli 2005

31 juli - Overvliegend: Regenwulp 1.
30 juli - Aalscholver 109, Heilige Ibis 17, Lepelaar 56, Knobbelzwaan 62 + 5 juveniel, Zomertaling 3, Boomvalk 1, Meerkoet 480, Scholekster 108, Kluut 3, Kleine Plevier 2 juveniel, Kemphaan 10, Grutto 65, Wulp 117, Zwarte Ruiter 11, Groenpootruiter 2, Kokmeeuw 2600, Kleine Mantelmeeuw 59, Visdief 360 (140 in kleine groepen arriverend na zonsondergang), Gierzwaluw 60, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 80, Huiszwaluw 3.
29 juli - Aalscholver 104, Lepelaar 63, Zomertaling 2, Goudplevier 40, Kemphaan 21, Grutto 67, Zwarte Ruiter 10, Groenpootruiter 1, Oeverloper 6.
28 juli - Aalscholver 109, Ooievaar 1, Lepelaar 56, Grauwe Gans 1050, Zomertaling 3, Kleine Plevier 1, Bontbekplevier 1, Goudplevier 62, Zilverplevier 1, Kievit 1400, Kleine Strandloper 2, Kemphaan 23, Grutto 40, Regenwulp 1, Zwarte Ruiter 10, Tureluur 20, Witgat 2, Oeverloper 9, Zomertortel 2, Witte Kwikstaart 4.
27 juli - Aalscholver 134, Heilige Ibis 4, Lepelaar 73, Knobbelzwaan 62 + 5 juveniel, Bergeend 13, Zomertaling 5, Sperwer 2 (1 aangevallen door 5 Boerenzwaluwen), Kleine Plevier 3, Bontbekplevier 4, Goudplevier 36, Kleine Strandloper 17 (zomerkleed), Kemphaan 25, Zwarte Ruiter 8 + 12 overvliegende groep, Tureluur 15, Witgat 2, Oeverloper 10, Reuzenstern 2 adult zomerkleed (op slikplaat en overvliegend zuid), Zwarte Stern 1, Holenduif 8, Zomertortel 5.


Reuzenstern op Starrevaart, 27-7-2005 (Foto © Rick van der Weijde)

26 juli - Ooievaar 5, Heilige Ibis 10, Lepelaar 69, Zomertaling 1, Bontbekplevier 5, Drieteenstrandloper 2 (half uur ter plaatse), Krombekstrandloper 1, Kemphaan 20, Grutto 91, Tureluur 12, Bosruiter 1, Oeverloper 10, Grauwe Franjepoot 1 adult (overgang naar winterkleed), Zomertortel 4, IJsvogel 1.
25 juli - Aalscholver 80, Lepelaar 49, Knobbelzwaan 62 + 5 juveniel, Zomertaling 2, Bontbekplevier 6, Kanoet 2, Kemphaan 11, Zwarte Ruiter 10, Groenpootruiter 1, Oeverloper 11, Holenduif 9, Zomertortel 7. Hermelijn op het pad naar de kijkhut.
24 juli - Ooievaar 1, Heilige Ibis 8, Lepelaar 46, Smient 4, Bontbekplevier 4, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 1, Witgat 4, Oeverloper 8, Zomertortel 6, Baardman 5 juveniel. Dode dieren geraapt: Bergeend 1 juveniel, Kokmeeuw 3 adult en 1 juveniel, Visdief 6 pullen, Spreeuw 1 juveniel.
23 juli - Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Lepelaar 66, Knobbelzwaan 58, Grauwe Gans 530, Bergeend 10, Krakeend 135, Zomertaling 2, Slobeend 54, Krooneend 1 man eclipskleed, Boomvalk 1, Meerkoet 375, Scholekster 30, Kleine Plevier 2, Bontbekplevier 9, Zilverplevier 1, Kievit 175, Kleine Strandloper 3, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 12, Grutto 84, Witgat 2, Bosruiter 1, Oeverloper 8, Steenloper 3, Turkse Tortel 10, Zomertortel 8, Kauw 40 (slaaptrek), Witkopnon 1 (nieuwe escape).
22 juli - Lepelaar 53, Boomvalk 1, Kanoet 1, Kleine Strandloper 1, Bonte Strandloper 1, Grutto 30, Zwarte Ruiter 9, Witgat 1, Oeverloper 3, Holenduif 10, Zomertortel 6, Gierzwaluw 40, Boerenzwaluw 20, Huiszwaluw 25.
21 juli - Lepelaar 62, Knobbelzwaan 52 + 5 juveniel, Boomvalk 1, Kleine Plevier 2, Drieteenstrandloper 1 (zomerkleed), Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 2, Grutto 27, Oeverloper 4, Steenloper 2, Gierzwaluw 40, Boerenzwaluw 25, Huiszwaluw 60.
20 juli - Aalscholver 61, Lepelaar 65, Zomertaling 4, Krooneend 1 man eclipskleed, Kleine Plevier 3, Kemphaan 7, Zomertortel 3, Huiszwaluw 30.
19 juli - Heilige Ibis 7, Lepelaar 65, Knobbelzwaan 59, Boomvalk 1, Grutto 81, IJsvogel 1 (plasje parkeerplaats).
18 juli - Aalscholver 60, Heilige Ibis 2, Lepelaar 44, Knobbelzwaan 58 + 6 juveniel, Grauwe Gans 743, Meerkoet 420, Kleine Plevier 1, Grutto 120, Zwarte Ruiter 13, Witgat 3, Bosruiter 1, Oeverloper 7, Grote Mantelmeeuw 2, Holenduif 7, Zomertortel 1, IJsvogel 1 (bij hut).
17 juli - Heilige Ibis 1, Lepelaar 56, Bergeend 2 + 12 pullen, Zomertaling 2, Krooneend 1 man eclipskleed, Bontbekplevier 1, Krombekstrandloper 1, Bonte Strandloper 1, Watersnip 1, Oeverloper 2, Visdief 1 (2e kalenderjaar), Witvleugelstern 1 (tussen 7:00 en 7:30 uur), Zomertortel 1, Ransuil 1 jagend langs A4. Dode dieren geraapt: Grauwe Gans 2 adult, Waterhoen 1 juveniel, Kluut 1 juveniel, Kemphaan 1 man adult, Kokmeeuw 3 adult en 2 juveniel, Zilvermeeuw 1 juveniel, Spreeuw 1 juveniel.
15 juli - Lepelaar 52, Krooneend 2 man eclipskleed, Kleine Plevier 2, Bonte Strandloper 3, Zwarte Ruiter 9, Witgat 1, Oeverloper 4, Groene Specht 1, Boerenzwaluw 80.
14 juli - Lepelaar 65, Knobbelzwaan 56 + 5 pullen, Krakeend 60, Krooneend 2 man eclipskleed, Kleine Plevier 1, Goudplevier 18, Kievit 750, Bonte Strandloper 3, Grutto 185.
13 juli - Dodaars 1, Heilige Ibis 4, Lepelaar 44, Grauwe Gans 588, Nijlgans 118, Zomertaling 1 man, Tafeleend 24, Kuifeend 86, Meerkoet 260, Scholekster 32, Bonte Strandloper 1, Grutto 148, Zwarte Ruiter 9, Witgat 4, Zomertortel 1, Spreeuw 7000.
12 juli - Lepelaar 62, Krooneend 2 man eclipskleed, Goudplevier 27, Krombekstrandloper 10, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 12, Grutto 140, Witgat 3, Bosruiter 1, Zomertortel 3.
11 juli - Aalscholver 73, Kwak 1 adult (rond 15.45 uur: op plasje bij parkeerplaats en enkele rondjes boven vogelplas vliegend, op huid gezeten door visdieven, naar zuiden gevlogen), Heilige Ibis 1, Lepelaar 62, Zomertaling 2, Krooneend 2 man eclipskleed, Kleine Plevier 1, Krombekstrandloper 4, Bonte Strandloper 3, Grutto 153, Witgat 1, Zomertortel 2.


Adulte Kwak bij parkeerplaats, 11-7-2005 (Foto © Ren? de Kleijn)

10 juli - Lepelaar 48, Grauwe Gans 350, Krooneend 2 man eclipskleed, Tafeleend 30, Kievit 300, Krombekstrandloper 3 (zomerkleed), Bonte Strandloper 1, Kemphaan 11, Grutto 50, Witgat 3.
9 juli - Aalscholver 58, Heilige Ibis 1, Lepelaar 59, Krakeend 100, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Krooneend 2 man eclipskleed, Topper 2 juveniel, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 15, Kleine Plevier 3, Kemphaan 8, Zwarte Ruiter 14, Groenpootruiter 1, Witgat 2, Bosruiter 1, Visdief 80, Zomertortel 1.
8 juli - Lepelaar 43, Krooneend 2 man eclipskleed, Kleine Plevier 2 + 1 juveniel, Kemphaan 7, Regenwulp 1, Groenpootruiter 4, Oeverloper 9, Zomertortel 2. Hermelijn in noordoosthoek.
7 juli - Heilige Ibis 1, Lepelaar 53, Knobbelzwaan 59 + 5 juveniel, Krooneend 2 man eclipskleed, Topper 2 juveniel, Kleine Plevier 4, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 5 man, Grutto 127.
6 juli - Aalscholver 30, Heilige Ibis 2, Lepelaar 43, Smient 4, Kluut 10, Kleine Plevier 3, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 8, Groenpootruiter 1, Witgat 3, Oeverloper 3, Visdief 24 nesten op slik, Zomertortel 2, Rietzanger 1.
5 juli - Aalscholver 31, Lepelaar 32 (12 juveniel), Knobbelzwaan 58 + 10 pullen, Wintertaling 3, Sperwer 1, Boomvalk 1, Kluut 8 + 1 juveniel, Kleine Plevier 1, Kemphaan 2 man 1 vrouw, Zwarte Ruiter 10, Tureluur 12, Oeverloper 1, Holenduif 2, Gierzwaluw 60.
3 juli - Aalscholver 34, Heilige Ibis 10, Lepelaar 38, Bergeend 15, Smient 4 man, Krakeend 170, Zomertaling 1 man 3 vrouw, Tafeleend 20, Kuifeend 111, Topper 2 juveniel, Kluut 15, Kleine Plevier 2, Kievit >500, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 6, Tureluur 34, Groenpootruiter 1, Witgat 1, Visdief 47 nesten, Holenduif 5, Zomertortel 1, Boerenzwaluw 100, Blauwborst 2, Snor 1, Grasmus 1, Spreeuw 6000.
2 juli - Aalscholver 43, Heilige Ibis 1, Lepelaar 37, Knobbelzwaan 58 + 6 juveniel, Nijlgans 125, Smient 2 man, Wintertaling 4, Zomertaling 1 vrouw, Topper 2 juveniel, Boomvalk 1, Meerkoet 345, Scholekster 240, Kleine Plevier 2, Kievit 200, Kemphaan 9 man 1 vrouw, Watersnip 1, Grutto 750 ('s middags 85 waarvan 6% juveniel), Wulp 90, Tureluur 14, Oeverloper 1, Kokmeeuw 2150 (130 juveniel), Kleine Mantelmeeuw 290 (1 kwam aanvliegen met pul van Waterhoen en slikte deze na het landen levend door), Visdief 140, Holenduif 2, Gierzwaluw 130, Boerenzwaluw 80, Blauwborst 1, Snor 1. Hermelijn 1 met prooi bij Kniplaan.


Juveniele Topper, 2-7-2005

1 juli - Aalscholver 26, Kleine Zilverreiger 1, Lepelaar 24, Knobbelzwaan 61 + 6 juveniel, Smient 4 man, Kuifeend 79 man 14 vrouw, Meerkoet 243 + 12 juveniel, Kemphaan 1 man, Zwarte Ruiter 12.

Juni 2005

29 juni - Aalscholver 38, Lepelaar 22, Knobbelzwaan 57, Kluut 13 + 1 juveniel, Kleine Plevier 3, Kievit 410, Kemphaan 3 man 1 vrouw, Grutto 104, Zwarte Ruiter 10, Kokmeeuw 85 juveniel, Kleine Mantelmeeuw 50.
27 juni - Aalscholver 38, Lepelaar 23, Knobbelzwaan 60 + 6 pullen, Smient 5 man 1 vrouw, Krakeend 375, Zomertaling 2 vrouw, Boomvalk 1, Meerkoet 273, Kluut 50, Kleine Plevier 4, Grutto 125, Zwarte Ruiter 7, Tureluur 34, Snor 1 (noordoosthoek). Roodwangschildpad 3 (zuidoostkant). Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 16, Meerkoet 80.
26 juni - Lepelaar 9, Smient 3 man 1 vrouw, Wintertaling 5 man, Zomertaling 3 man 1 vrouw, Kemphaan 2 man 2 vrouw, Kokmeeuw 1 zwemmende pul werd gegrepen door een Snoek, Blauwborst 1 juveniel, Baardman 5. Vermoedelijke kruising Wintertaling x Smient aanwezig. Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 30, Sperwer 1.
25 juni - Dwergstern 3 ('s middags aanwezig).
24 juni - Aalscholver 35, Heilige Ibis 1, Lepelaar 27, Zomertaling 3 man 4 vrouw, Kleine Plevier 2, Bontbekplevier 3, Kemphaan 4 man 1 vrouw, Grutto 750, Wulp 55, Zwarte Ruiter 8, Tureluur 112, Groenpootruiter 1, Visdief 245, Blauwborst 2, Snor 1, Baardman 1. Overvliegend: Kauw 140.
22 juni - Lepelaar 25, Knobbelzwaan 50, Krakeend 405, Wintertaling 8, Zomertaling 2 man 2 vrouw, Bruine Kiekendief 1, Torenvalk 1 paar met 3 jongen (prooioverdracht in de lucht), Kluut 43 + 1 juveniel, Kleine Plevier 2, Kemphaan 4 man 1 vrouw, Grutto 750, Wulp 45, Zwarte Ruiter 8, Tureluur 81, Witgat 1, Dwergstern 3.
21 juni - Aalscholver 20, Lepelaar 26 (10 juveniel), Knobbelzwaan 40, Wintertaling 7, Zomertaling 2, Boomvalk 1 jagend, Kluut 36 + 1 juveniel, Kleine Plevier 1, Kemphaan 4 man 1 vrouw, Grutto 78, Wulp 35, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 65, Witgat 1, Visdief 86 (op slikplaat), Gierzwaluw >200.
20 juni - Lepelaar 19, Zomertaling 2 vrouw, Kluut 24 + 1 juveniel, Bontbekplevier 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2 man (zomerkleed), Grutto 293, Wulp 28, Zwarte Ruiter 3, Tureluur 39, Zwartkopmeeuw 1 adult.
19 juni - Fuut 16 en 1 juveniel, Aalscholver 11, Lepelaar 7, Knobbelzwaan 36, Brandgans 16, Nijlgans 84, Smient 6 man 1 vrouw, Krakeend 330, Wintertaling 3 man, Slobeend 52 man 21 vrouw, Tafeleend 19 man 13 vrouw 5 pulli, Kuifeend 56 man 7 vrouw, Kluut 26 adult 1 juveniel, Kievit 35, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2 man, Grutto 750, Zwarte Ruiter 1, Blauwborst 5, Rietzanger 22, Bosrietzanger 2, Kleine Karekiet 34, Spreeuw 3000, Rietgors 14. Ook een kruising Wintertaling x Smient (zie foto's). Leidschendammerhout: Buizerd 1, Grasmus 2, Glanskop 2.


Paar overzomerende Smienten, 19-6-2005

18 juni - Smient 6, Wintertaling 5, Zomertaling 1 man, Grutto 256, Wulp 52, Zwarte Ruiter 3, Tureluur 102, Ransuil 2 locaties in Vlietland (1 met jongen) en 1 in Leidschendammerhout.
17 juni - Lepelaar 4, Knobbelzwaan 43, Bergeend 36, Smient 4 man, Krakeend 346, Wintertaling 2 man, Slobeend 26, Boomvalk 1 (sloeg een Gierzwaluw), Kluut 27 adult 1 juveniel, Kemphaan 1 man (zomerkleed), Grutto 148, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 42, Gierzwaluw 70. Overvliegend: Ooievaar 1.
14 juni - Ooievaar 5 schroevend, Lepelaar 3, Knobbelzwaan 30, Bergeend 16, Smient 5 man, Wintertaling 3 man 1 vrouw, Zomertaling 1 man, Slobeend 20, Kleine Plevier 2 op de slikplaat, Tureluur 20, Kleine Mantelmeeuw 50, Sprinkhaanzanger 1, Baardman 1 paar en 1 juveniel, Kneu 1.
13 juni - Lepelaar 3, Smient 4 man, Wintertaling 2 man, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 22 adult 1 juveniel, Grutto 108, Tureluur 8, Gierzwaluw 75, Huiszwaluw 20.
12 juni - Lepelaar 4, Krakeend 340, Wintertaling 3 man, Slobeend 20, Bruine Kiekendief 1 man, Blauwborst 1, Sprinkhaanzanger 1, Baardman 2 juveniel.


Man Blauwborst, 12-6-2005

10 juni - Lepelaar 4, Knobbelzwaan 47, Bruine Kiekendief 1 man, Meerkoet 70, Kluut 18 adult 1 juveniel, Wulp 30, Tureluur 9, Gierzwaluw 100, Huiszwaluw 20. Meeslouwerplas: Waterral 2, Koekoek 2 man 1 vrouw, Blauwborst 1.
8 juni - Lepelaar 4, Knobbelzwaan 48, Smient 3 man 1 vrouw, Krakeend 380, Wintertaling 1 man, Zomertaling 1 man, Slobeend 18 man, Tafeleend 22 man 6 vrouw 20 pulli, Kuifeend 40 man 4 vrouw, Meerkoet 150, Kievit 26, Grutto 1100, Wulp 67, Blauwborst 4, Sprinkhaanzanger 2, Rietzanger 18, Bosrietzanger 8, Kleine Karekiet 43, Baardman 1 paar met 4 jongen (noord van kijkhut), Rietgors 19. Meeslouwerplas: Snor 1.
7 juni - Lepelaar 1, Knobbelzwaan 42 adult 7 jongen, Bergeend 39, Smient 3 man, Krakeend 252, Kluut 10, Grutto 42, Wulp 8, Tureluur 2, Gierzwaluw 85, Huiszwaluw 35.
2 juni - Lepelaar 3, Knobbelzwaan 45, Grauwe Gans 200, Smient 3 man 1 vrouw, Krakeend 213, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 8, Grutto 33, Wulp 5, Tureluur 2, Gierzwaluw 250, Huiszwaluw 100.
1 juni - Knobbelzwaan 41, Smient 2 man, Krakeend 194 adult 15 pulli, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Wulp 2, Tureluur 4, Gierzwaluw 90, Groenling 6, Putter 2. Meeslouwerplas: Waterral 1, Grasmus 3.

Mei 2005

30 mei - Heilige Ibis 3, Lepelaar 6, Havik 1, Sperwer 1 (greep een Gierzwaluw), Boomvalk 1.
29 mei - Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 1, Oeverloper 1, Holenduif 1, Koekoek 2, Rietzanger 2, Kleine Karekiet 46, Grasmus 4, Rietgors 11.
28 mei - Kwartel 1 man werd opgestoten uit het hoge gras langs de westelijke dijk (eerste waarneming voor het gebied).
27 mei - Lepelaar 3, Tureluur 12.
25 mei - Kleine Zilverreiger 1 's avonds, Lepelaar 2, Knobbelzwaan 36, Smient 4 man 1 vrouw, Sperwer 1 vrouw, Grutto 194, Wulp 63, Tureluur 5, Gierzwaluw 490, Huiszwaluw 10, Blauwborst 2, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1, Rietzanger 8, Bosrietzanger 6, Kleine Karekiet 37, Grasmus 2, Staartmees 2, Rietgors 15. Leidschendammerhout: Bosrietzanger 1, Spotvogel 1, Boomkruiper 1. Overvliegend: Halsbandparkiet 2 man 1 vrouw, Gele Kwikstaart 1.
23 mei - Lepelaar 1, Smient 4 man 1 vrouw, Zomertaling 2 man, Grutto 106, Wulp 25, Tureluur 6, Oeverloper 1, Gierzwaluw 200, Boerenzwaluw 10, Huiszwaluw 3, Snor 1 (NO hoek). Meeslouwerplas: Waterral 1 (ook jongen gehoord).
22 mei - Smient 3 man 1 vrouw, Tafeleend 16 man 3 vrouw 3 pulli, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 15 adult 4 pulli, Grutto 77, Wulp 73, Tureluur 2, Oeverloper 2, Kleine Mantelmeeuw 49, Visdief 34 nesten, Ransuil 1 ('s avonds laat langs Kniplaan), Gierzwaluw 70, Huiszwaluw 4, Grasmus 2, Grauwe Vliegenvanger 1 (zingend langs de Vliet). Meeslouwerplas: Waterral 1. Vlietland: Nachtegaal 4, Bosrietzanger 1, Boomkruiper 2.
21 mei - Lepelaar 6 N, Slangenarend 1 ZO (mogelijk deze soort, om 16:00 uur gezien).
20 mei - Lepelaar 2, Smient 2 man, Zomertaling 1 man, Tureluur 5. Meeslouwerplas: Waterral 1 (ook jongen gehoord). Overvliegend: Lepelaar 1.
19 mei - Lepelaar 2, Kolgans 1, Oeverloper 9, Spotvogel 1.
18 mei - Aalscholver 11, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 19, Smient 2 man 1 vrouw, Zomertaling 1 man, Bruine Kiekendief 1 man, Zilverplevier 1, Grutto 150, Wulp 53, Oeverloper 8, Dwergmeeuw 2 (1e zomerkleed en 2e zomerkleed), Kleine Mantelmeeuw 290, Snor 1.
17 mei - Knobbelzwaan 24, Grauwe Gans 335, Bergeend 21, Krakeend 113, Zomertaling 1 man, Grutto 27, Wulp 56, Tureluur 1, Oeverloper 2, Dwergmeeuw 1 adult 1 onvolwassen, Gierzwaluw 85, Boerenzwaluw 25, Huiszwaluw 12. Meeslouwerplas: Waterral 1.
16 mei - Lepelaar 1, Knobbelzwaan 20, Smient 3 man, Krakeend 115 man 14 vrouw, Zomertaling 1 man, Krooneend 1 vrouw, Kanoet 2 (1 met kleurringen), Grutto 15, Wulp 80, Tureluur 4, Oeverloper 8, Kleine Mantelmeeuw 56, Zwarte Stern 1 (kort verblijvend), Gierzwaluw 80, Blauwborst 3, Sprinkhaanzanger 3, Snor 1, Rietzanger 21, Bosrietzanger 1, Kleine Karekiet 48, Grasmus 2, Baardman 1 man, Rietgors 19. Schelpeneiland: Kluut 10 nesten, Kokmeeuw 97 nesten, Visdief 29 nesten. Leidschendammerhout: Staartmees 1 paar met jongen, Boomkruiper 1. Overvliegend: Ooievaar 1.


Vrouw Krooneend, 16-5-2005

15 mei - Dodaars 1, Lepelaar 1, Smient 2 man, Zomertaling 2 man, Zwarte Stern 4 (kort verblijvend), Snor 2. Meeslouwerplas: Krooneend 1 vrouw, Bruine Kiekendief 1 paar (met nestmateriaal), Boomvalk 1, Zilverplevier 1, Blauwborst 1, Rietzanger 6, Bosrietzanger 2, Kleine Karekiet 32. Vlietland: Zwarte Stern 2, Nachtegaal 2.
12 mei - Lepelaar 3, Bergeend 22, Smient 2 man 2 vrouw, Krakeend 106, Grutto 9, Wulp 26, Tureluur 1, Oeverloper 12, Steenloper 1, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, Koekoek 2, Gierzwaluw 80, Boerenzwaluw 25, Blauwborst 1, Snor 1, Grasmus 2. Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1 vrouw, Grasmus 1. Overvliegend: Lepelaar 1.
11 mei - Grutto 3, Steenloper 1, Zwarte Stern 2.
10 mei - Oeverloper 15 (13 in een groep).
9 mei - Lepelaar 2, Smient 5 man 2 vrouw, Krakeend 64 man 15 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Boomvalk 1, Grutto 17 (1 IJslander), Wulp 60, Steenloper 1, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, IJsvogel 1 (westzijde), Huiszwaluw 25, Boompieper 1, Blauwborst 6 man 1 vrouw, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1, Rietzanger 22, Kleine Karekiet 32, Grasmus 2, Staartmees 1, Rietgors 14. Leidschendammerhout: Buizerd 1, Glanskop 2. Avondtelling: Kleine Canadese Gans 1, Bergeend 14, Kleine Mantelmeeuw 90, Visdief 110, Gierzwaluw 380, Oeverzwaluw 20, Boerenzwaluw 700. Overvliegend: Ooievaar 1 W, Lepelaar 1.
8 mei - Lepelaar 2, Smient 2 man 2 vrouw, Krakeend 26, Waterral 1 (ook jongen gehoord), Grutto 17, Regenwulp 3, Wulp 83, Steenloper 1, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, Gierzwaluw 700, Oeverzwaluw 15, Boerenzwaluw 400, Huiszwaluw 10. Schelpeneiland: Kluut 11 nesten, Kokmeeuw 96 nesten, Visdief 17 nesten. Vlietland: Bruine Kiekendief 1 man, Boomvalk 1, Koekoek 4, Nachtegaal 3, Spotvogel 1, Grasmus 2. Overvliegend: Regenwulp 2.
7 mei - Geoorde Fuut 2, Lepelaar 1, Smient 3 man 2 vrouw, Bruine Kiekendief 1, Grutto 15, Oeverloper 2, Steenloper 1, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, Kleine Mantelmeeuw 50, Grote Mantelmeeuw 1, Gierzwaluw 290, Oeverzwaluw 2, Boerenzwaluw 320, Huiszwaluw 35, Blauwborst 1, Snor 1. Overvliegend: Ooievaar 1.
6 mei - Lepelaar 1, Bruine Kiekendief 1, Kluut 1 paar met 4 pullen, Grutto 11, Wulp 40, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, Zwarte Stern 1.
5 mei - Lepelaar 3, Smient 4 man 2 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Bruine Kiekendief 1 man, Visarend 1 (jagend gezien om 16:15 uur en om 17:45 uur, mogelijk 2 vogels), Watersnip 1, Grutto 24, Wulp 60, Oeverloper 3, Gierzwaluw 300, Oeverzwaluw 2, Blauwborst 1, Snor 1 (noordwestkant), Baardman 1 (oostkant). Meeslouwerplas: Koekoek 2. Leidschendammerhout: Halsbandparkiet 1.


Eerste passerende Visarend, 5-5-2005 (Foto © Bram Verlaan)

4 mei - Grutto 15, Dwergmeeuw 1 onvolwassen, Zwarte Stern 4, Gierzwaluw 120, Boerenzwaluw 130, Huiszwaluw 4.
2 mei - Lepelaar 1, Knobbelzwaan 25, Krakeend 55, Grote Zaagbek 1 man, Grutto 18, Zwarte Ruiter 1, Dwergmeeuw 1, Visdief 85, Zwarte Stern 4.
1 mei - Lepelaar 1, Bergeend 43, Smient 4 man 1 vrouw, Pijlstaart 2 man 2 vrouw, Zomertaling 1 man, Grote Zaagbek 1 man, Grutto 9, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 9, Dwergmeeuw 4 adult 1 onvolwassen, Zwarte Stern 1, IJsvogel 1, Sprinkhaanzanger 2, Snor 1, Kleine Karekiet 15. Meeslouwerplas: Koekoek 2, Snor 1. Overvliegend: Sneeuwgans 2, Regenwulp 10.

April 2005

30 april - Lepelaar 2, Sneeuwgans 2, Witoogeend 1 vrouw (foto), Grutto 13, Groenpootruiter 1, Dwergmeeuw 1 adult 1 onvolwassen, Halsbandparkiet 2 man 1 vrouw, Gierzwaluw 110, Blauwborst 4, Sprinkhaanzanger 3, Snor 2, Rietzanger 21, Kleine Karekiet 6, Grasmus 1, Putter 3. Schelpeneiland: Kluut 11 nesten, Kokmeeuw 80 nesten. Meeslouwerplas: Fuut 14 paar, Krakeend 20 man, Grote Zaagbek 1 man, Bruine Kiekendief 1 man (vermoedelijk 2kj), Waterral 1, Blauwborst 1, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1, Rietzanger 3, Kleine Karekiet 6, Tuinfluiter 3.
29 april - Geoorde Fuut 7, Lepelaar 3, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Kluut 30, Grutto 34, Wulp 65, Zwarte Ruiter 3, Tureluur 3, Oeverloper 1, Dwergmeeuw 8 adult 3 onvolwassen, Zwarte Stern 3, Koekoek 1, Sprinkhaanzanger 2, Snor 3.
28 april - Geoorde Fuut 10, Bergeend 20, Smient 30, Pijlstaart 6, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Torenvalk 2 (parend), Bonte Strandloper 7, Wulp 86, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 4, Dwergmeeuw 6 adult 4 onvolwassen, Blauwborst 2, Sprinkhaanzanger 3 (westkant). Meeslouwerplas: Koekoek 1, Snor 2, Tuinfluiter 1. Overvliegend: Ooievaar 1, Lepelaar 2.
27 april - Lepelaar 2, Bruine Kiekendief 1 paar, Dwergmeeuw 10, Gierzwaluw 300, Huiszwaluw 3. Overvliegend: Ooievaar 1.
26 april - Geoorde Fuut 2, Zomertaling 2 man, Kluut 18, Rosse Grutto 1, Regenwulp 1, Wulp 46, Zwarte Ruiter 3 (zomerkleed), Groenpootruiter 1, Dwergmeeuw 30, Kleine Karekiet 1.
25 april - Geoorde Fuut 6, Lepelaar 1, Krakeend 85, Kluut 19, Grutto 44, Wulp 78, Zwarte Ruiter 4, Groenpootruiter 5, Dwergmeeuw 3 adult 1 onvolwassen, Visdief 38, Gierzwaluw >60, Kneu 4. Meeslouwerplas: Koekoek 1, Snor 2.
24 april - Wulp 60, Dwergmeeuw 15, Zwarte Stern 4, Koekoek 1, Blauwborst 5, Snor 2. Vlietland: Nachtegaal 8. Overvliegend: Lepelaar 2 NO.
23 april - Geoorde Fuut 7, Lepelaar 1, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 67, Bergeend 34, Smient 24, Krakeend 44, Pijlstaart 5 man 6 vrouw, Zomertaling 3 man 1 vrouw, Slobeend 84, Boomvalk 1, Kluut 20, Bokje 1, Grutto 87 (59 IJslanders), Wulp 45, Zwarte Ruiter 9, Oeverloper 2, Dwergmeeuw 54, Visdief 67, Koekoek 2, Sprinkhaanzanger 2, Baardman 1 man. Meeslouwerplas: Grote Zaagbek 1 man, Waterral 2, Kluut 2, Witgat 2, Blauwborst 3, Snor 2, Grasmus 1, Zwartkop 7. Overvliegend: Ooievaar 1, Blauwe Kiekendief 1 vrouw, Regenwulp 13 N, Graspieper 47, Gele Kwikstaart 1, Kneu 2.
22 april - Lepelaar 2, Pijlstaart 8 man 8 vrouw, Zomertaling 3 man, Slobeend 92, Bruine Kiekendief 1 man, Slechtvalk 1 onvolwassen man, Waterral 2, Grutto 145, Dwergmeeuw 2, Gierzwaluw 3, Snor 3, Putter 2. Overvliegend: Ooievaar 1.
21 april - Zomertaling 2 man, Grutto 125 (45 IJslanders, 1 ring), Wulp 101, Dwergmeeuw 47, Baardman 2. Overvliegend: Visarend 1 adult N, Regenwulp 10 N.
20 april - Geoorde Fuut 8, Brilduiker 3 man 2 onvolwassen man 7 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man 2 vrouw, Waterral 1, Grutto 310 (3 ringen), Wulp 15, Groenpootruiter 1, Oeverloper 2, Zwartkopmeeuw 1 2e zomer, Dwergmeeuw 49 ('s avonds 7+17+11 vertrekkend naar noord), Zwarte Stern 2, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 1, Snor 1. Overvliegend: Ooievaar 1, Slechtvalk 1 onvolwassen man W, Regenwulp 3 N.
19 april - Lepelaar 2, Bergeend 18, Smient 10, Pijlstaart 9, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Slobeend 60, Tafeleend 40, Kuifeend 110, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Visdief 27, Boerenzwaluw 100.
18 april - Geoorde Fuut 11, Wintertaling 34, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Brilduiker 12 (4 adult en 2 onvolwassen man, 6 vrouw), Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 22, Grutto 430 (400 islandica, 3 ringen), Zwarte Ruiter 2, Dwergmeeuw 7, Gierzwaluw 3, Boerenzwaluw 30, Huiszwaluw 1, Blauwborst 3, Snor 3.
17 april - Geoorde Fuut 3, Heilige Ibis 1, Lepelaar 1, Zomertaling 3 man, Brilduiker 4 man 8 vrouw, Watersnip 5, Grutto 420 (75% islandica, 6 ringen), Zwarte Ruiter 2, Dwergmeeuw 4, Gierzwaluw 1 (vroegste ooit), Blauwborst 6, Sprinkhaanzanger 2, Snor 2, Rietzanger 18. Leidschendammerhout: Glanskop 2.


Eerste pullen van Grauwe Gans, door vorst in maart later dan normaal, 17-4-2005 (Foto © Mike Melis)

15 april - Geoorde Fuut 11, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Kluut 24, Grutto 350, Dwergmeeuw 1, Visdief 45, Boerenzwaluw 40, Snor 3. Overvliegend: Ooievaar 1, Zwartkopmeeuw 2.
14 april - Geoorde Fuut 6, Waterral 1, Grutto 370 (ca. 70% islandica), Dwergmeeuw 2 adult 1 onvolwassen, Snor 3. Overvliegend: Lepelaar 1 N.
13 april - Geoorde Fuut 9, Lepelaar 2, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 32, Rosse Grutto 1, Kleine Mantelmeeuw 370, Boerenzwaluw 40.
12 april - Waterral 2, Zwartkopmeeuw 1, Ransuil 1, Snor 3. Overvliegend: Lepelaar 1.
11 april - Dodaars 2, Geoorde Fuut 5, Krakeend 69, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 19, Grutto 490 (ca. 50% islandica), Zwarte Ruiter 3, Tureluur 7, Zwartkopmeeuw 1 (koprui nog niet voltooid), Dwergmeeuw 3, Visdief 45, IJsvogel 1 (westzijde plas), Blauwborst 4, Snor 2, Rietzanger 7, Staartmees 1. Meeslouwerplas: Dodaars 2, Snor 1, Zwartkop 2, Staartmees 2.
10 april - Zomertaling 7 man 3 vrouw (1 groep, aanvliegend vanuit Vlietland), Kemphaan 2, Grutto 450 (200 islandica, 7 ringen), Regenwulp 1, Wulp 35, Dwergmeeuw 4, Visdief 27, Oeverzwaluw 1, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 2. Overvliegend: Havik 1 vrouw NO.
9 april - Geoorde Fuut 6, Smient 44, Pijlstaart 13 man 11 vrouw, Zomertaling 5 man 1 vrouw, Slobeend 387, Brilduiker 6 man 11 vrouw, Dwergmeeuw 10 adult, Visdief 7, Oeverzwaluw 1, Boerenzwaluw 60, Witte Kwikstaart 5. Meeslouwerplas: Dodaars 1, Fuut 49, Waterral 2, Rietzanger 1, Zwartkop 3 man. Overvliegend: Ooievaar 2.
8 april - Geoorde Fuut 3, Lepelaar 1, Zomertaling 4 man 1 vrouw, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Kluut 26, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2, Grutto 450 (200 islandica, 6 ringen), Wulp 30, Zwarte Ruiter 10, Tureluur 25, Dwergmeeuw 8, Visdief 20, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 70, Huiszwaluw 2.
7 april - Lepelaar 2, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Dwergmeeuw 8 (1 onvolwassen, 7 adult).
6 april - Geoorde Fuut 4, Wintertaling 47, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Kluut 22, Grutto 200, Visdief 2, Oeverzwaluw 3, Boerenzwaluw 25, Baardman 1.
5 april - Geoorde Fuut 4, Heilige Ibis 1, Grutto 334 (om 17:30 uur, 146 islandica, 4 ringen), Oeverloper 2, Boerenzwaluw 3.
4 april - Geoorde Fuut 8, Lepelaar 1, Krakeend 64, Zomertaling 5 man 1 vrouw, Slobeend 370, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 22, Grutto 390 (50% IJslands), Visdief 13, Blauwborst 6, Baardman 2. Meeslouwerplas: Snor 1.
3 april - Dodaars 2, Geoorde Fuut 4, Heilige Ibis 1, Lepelaar 2, Bergeend 22, Wintertaling 30 man 6 vrouw, Pijlstaart 24 man 18 vrouw, Zomertaling 3 man 3 vrouw, Slobeend 604, Scholekster 36, Kluut 30, Kievit 95, Grutto 660 (ca. 150 IJslands, 3 ringen), Tureluur 16, Witgat 1, Zwartkopmeeuw 2 paar, Visdief 4, Boerenzwaluw 1, Waterpieper 11, Blauwborst 6 zingend, Kramsvogel 4, Snor 1 (bij kijkhut), Rietzanger 4, Baardman 1 man. Leidschendammerhout: Beflijster 1 vrouw, Zwartkop 1, Staartmees 2. Overvliegend: Aalscholver 33 NO, Sperwer 2, Graspieper 16, Witte Kwikstaart 2.
2 april - Chileense Smient 1, Zomertaling 1 paar, Bonte Strandloper 1, Grutto 250 (ca. 100 IJslands), Zwarte Ruiter 34, Tureluur 10, Zwartkopmeeuw 6. Overvliegend: Grote Zilverreiger 1 O.
1 april - Geoorde Fuut 5, Zomertaling 1 man, Bruine Kiekendief 1 man, Waterral 1, Kluut 8, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 1, Grutto 580 (50% IJslands), Zwarte Ruiter 6, Tureluur 2, Oeverloper 2, Blauwborst 5, Rietzanger 1.

Maart 2005

31 maart - Dodaars 2, Geoorde Fuut 5, Lepelaar 5, Bergeend 22, Smient 4800, Krakeend 65, Wintertaling 40, Pijlstaart 8 man 6 vrouw, Zomertaling 1 vrouw, Slobeend 590, Tafeleend 80, Kuifeend 350, Brilduiker 13 man 16 vrouw, Scholekster 70, Kluut 11, Grutto 600, Zwarte Ruiter 15, Tureluur 5, Kleine Mantelmeeuw 60, Visdief 2, Graspieper 7, Waterpieper 10, Witte Kwikstaart 5, Rietzanger 1. Meeslouwerplas: Dodaars 2, Waterral 2, Boompieper 1, Snor 1.
29 maart - Geoorde Fuut 11, Bergeend 35, Brilduiker 8, Grote Zaagbek 1 man, Scholekster 70, Grutto 850, Zwarte Ruiter 10, Tureluur 3, Oeverloper 1, Zwartkopmeeuw 1, Boerenzwaluw 1, Witte Kwikstaart 4, Rouwkwikstaart 1, Fitis >10. Overvliegend: Aalscholver 100.
28 maart - Geoorde Fuut 11, Lepelaar 1, Pijlstaart 15 man 10 vrouw, Zomertaling 1 paar, Slobeend 518, Brilduiker 5 man 7 vrouw, Scholekster 196, Bonte Strandloper 1, Grutto 863 (15% IJslands), Waterpieper 14, Witte Kwikstaart 4. Meeslouwerplas: Fuut 86, Kleine Canadese Gans 2, Snor 1.
27 maart - Dodaars 1, Geoorde Fuut 11, Lepelaar 11, Kolgans 4, Grauwe Gans 160, Sneeuwgans 2, Kleine Canadese Gans 1, Krakeend 58, Pijlstaart 15 man 8 vrouw, Zomertaling 2 man 1 vrouw, Slobeend 589, Brilduiker 3 man 9 vrouw, Grote Zaagbek 1 man (ging in Knippolder foerageren), Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Scholekster 132, Kluut 15, Kemphaan 1, Watersnip 8, Grutto 1660, Zwarte Ruiter 5, Tureluur 9, Visdief 1, Waterpieper 14, Blauwborst 8 zingend, Rietzanger 1, Fitis 5. Overvliegend: Aalscholver 17, Graspieper 6, Witte Kwikstaart 4, Kramsvogel 4, Kneu 1.
26 maart - Blauwborst 2. Meeslouwerplas: Dodaars 8, Fuut 75, Kolgans 1 paar, Grauwe Gans 23 paar, Indische Gans 3, Waterral 1, Snor 1, Rietzanger 1, Fitis 6.
25 maart - Geoorde Fuut 9, Bergeend 23, Wintertaling 30, Tafeleend 40, Brilduiker 11, Grote Zaagbek 1 man, Bruine Kiekendief 1 jonge man, Havik 1, Scholekster 75, Kluut 13, Kievit 160, Grutto 760, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 5, Boerenzwaluw 1, Blauwborst 1, Fitis 4.
24 maart - Geoorde Fuut 10 (7 in zomerkleed), Lepelaar 2, Kolgans 34, Smient 5600, Slobeend 350, Brilduiker 5 man 10 vrouw, Kluut 22, Bonte Strandloper 2, Zwarte Ruiter 4, Tureluur 7, Tjiftjaf 2, Fitis 1.
23 maart - Lepelaar 4 (1 ring), Pijlstaart 18 man 15 vrouw, Slobeend 321, Brilduiker 9 man 8 vrouw, Goudplevier 1, Kemphaan 1, Grutto 730 (1 IJslandse ring), Wulp 15, Zwarte Ruiter 4, Waterpieper 17, Blauwborst 1, Baardman 2. Vlietland: Dodaars 8, Fuut 139, Fitis 1.
22 maart - Dodaars 2, Lepelaar 3, Brilduiker 8 man 6 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Sperwer 5, Kluut 23, Kemphaan 1, Tureluur 4, Blauwborst 2, Fitis 1. Meeslouwerplas: Havik 1 man, Waterral 2. Overvliegend: Aalscholver 46 NO, Kolgans 24 NO, Kleine Plevier 2 ZW, Goudplevier 10 NO, Veldleeuwerik 2 NO, Oeverzwaluw 1 NO, Witte Kwikstaart 3 NO.


Blauwborst weer terug langs de Kniplaan, 22-3-2005

21 maart - Pijlstaart 7, Zomertaling 1 man, Slobeend 304, Brilduiker 3 adult man 3 adult vrouw 1 onvolwassen, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Kluut 23, Kemphaan 5, Grutto 750, Zwarte Ruiter 6, Tureluur 6, Tjiftjaf 3.
20 maart - Lepelaar 9, Nijlgans 37, Kluut 19, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2, Grutto 870, Zwarte Ruiter 4, Tureluur 6, Waterpieper 8, Spreeuw 21000. Overvliegend: Aalscholver 19, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Graspieper 6, Witte Kwikstaart 7, Zanglijster 2. Meeslouwerplas: Grote Zaagbek 1 vrouw, Waterral 1, Tjiftjaf 2.
19 maart - Dodaars 1, Lepelaar 2, Smient 4200, Scholekster 145, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 10, Grutto 320, Wulp 15, Zwartkopmeeuw 1 adult zomerkleed (Hongaarse ring), Kokmeeuw 6500, Stormmeeuw 1500, Kleine Mantelmeeuw 65, Zilvermeeuw 1200, Waterpieper 9, Spreeuw 10000.
18 maart - Brilduiker 2 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Kluut 18, Grutto 510, Tureluur 5. Hermelijn 1 (zwom van oostelijke dijk naar rietkraag). Meeslouwerplas: Grote Zaagbek 1 vrouw. Leidschendammerhout: Lepelaar 7 (1 ring).
17 maart - Lepelaar 2, Bruine Kiekendief 1 man, Kluut 19, Tureluur 6, Kleine Mantelmeeuw 26 adult. Meeslouwerplas: Fuut 66, Waterral 1, Tjiftjaf 1.
16 maart - Lepelaar 5, Sneeuwgans 2, Kluut 21, Bonte Strandloper 1, Bokje 1, Watersnip 4, Grutto 400 (1 Spaanse ring), Veldleeuwerik 1. Overvliegend: Witte Kwikstaart 9, Geelgors 1.
15 maart - Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1 (kwam vanuit reigerkolonie bij Duivenvoorde om te foerageren in zuidwesthoek), Kluut 25, Grutto 660, Wulp 35, Zwarte Ruiter 6, Tureluur 1, Waterpieper 14, Ringmus 3. Overvliegend: Veldleeuwerik 6, Witte Kwikstaart 1, Kramsvogel 4.
14 maart - Lepelaar 1, Kleine Canadese Gans 1, Brilduiker 4 man 7 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Kluut 12, Bonte Strandloper 1, Grutto 810, Tureluur 1. Meeslouwerplas: Dodaars 5. Leidschendammerhout: Goudvink 1 gehoord.
13 maart - Kleine Canadese Gans 1, Pijlstaart 10 man 7 vrouw, Slobeend 129, Brilduiker 2 adult man 1 onvolwassen man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Scholekster 124, Kluut 9, Grutto 730 (15% IJslands).
12 maart - Kluut 6, Grutto 135.
9 maart - Brilduiker 4 man 7 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 2, Grutto 80, Tjiftjaf 1. Meeslouwerplas: Smient 5500, Havik 1. Leidschendammerhout: Lepelaar 1. Overvliegend: Ooievaar 2, Kleine Zwaan 15 NO, Veldleeuwerik 4, Kramsvogel 21, Putter 1.
8 maart - Overvliegend: Brandgans 250 W.
7 maart - Grote Zilverreiger 1, Pijlstaart 37 man 25 vrouw, Kluut 2, Kemphaan 2, Grutto 8. Overvliegend: Kleine Zwaan 74 NO.
6 maart - Smient 2400, Pijlstaart 33 man 20 vrouw, Havik 1 man, Houtsnip 1. Vlietland: Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 1, Smient 14000, Houtsnip 1, Baardman 2.
5 maart - Grote Zilverreiger 1, Waterral 8.
4 maart - Grote Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 89 adult 23 juveniel, Toendrarietgans 1, Kolgans 1100, Brandgans 45, Nijlgans 39, Casarca 1, Bergeend 53, Pijlstaart 23 man 28 vrouw, Slobeend 218, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Slechtvalk 1 juveniele man, Kluut 1, Kemphaan 3, Wulp 800, Veldleeuwerik 2, Waterpieper 12. Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Lepelaar 1, Tafeleend 78, Brilduiker 5 man 8 vrouw, Nonnetje 5 man 10 vrouw, Waterral 6, Bokje 1, Houtsnip 1, Baardman 12. Beide gebieden tezamen: Smient 8400. Leidschendammerhout: Bokje 2, Watersnip 20, Witgat 1, Zwarte Kraai 140 (slaapplaats). Overvliegend: Blauwe Kiekendief 2 vrouw ZW, Watersnip 11, Vink 31, Keep 1, Putter 2.
3 maart - Lepelaar 1, Kleine Zwaan 93 adult 19 juveniel, Toendrarietgans 1, Kolgans 640 (waaronder 1 leucistische), Nijlgans 69, Casarca 1, Bergeend 52, Slobeend 250, Scholekster 20, Kluut 1, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 3, Waterpieper 10, Cetti's Zanger 1 (in vlucht gezien vanaf uitkijktoren, vloog van de Meeslouwerplas naar de rietkraag in de Vogelplas), Ringmus 10. Overvliegend: Veldleeuwerik 17, Graspieper 6, Kramsvogel 4, Koperwiek 16.
1 maart - Havik 1.

Februari 2005

28 februari - Roerdomp 1, Kleine Zwaan 82 adult 19 juveniel, Bergeend 52, Pijlstaart 12 man 9 vrouw, Nonnetje 4 man 5 vrouw, Kluut 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2, Watersnip 4, Grutto 82 (10 IJslandse), Zwarte Ruiter 8, IJsvogel 1. Meeslouwerplas: Kleine Zilverreiger 1, Kleine Canadese Gans 1, Brilduiker 4 man 9 vrouw, Nonnetje 4 man 4 vrouw.
27 februari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 87 adult 15 juveniel, Toendrarietgans 4, Sneeuwgans 2, Bergeend 39, Brilduiker 5 man 9 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Grote Zaagbek 3 man 1 vrouw, Waterral 2, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 2, Wulp 1600 (recordaantal), Zwarte Ruiter 9, Waterpieper 18. Leidschendammerhout: Graspieper 17. Meeslouwerplas: Kleine Zilverreiger 2, Baardman 2. Vlietland: Krakeend 492 (recordaantal).
26 februari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 97 adult 23 juveniel, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 58, Kleine Canadese Gans 2, Brandgans 23, Nijlgans 44, Bergeend 19, Smient 2990, Wintertaling 72, Pijlstaart 18 man 14 vrouw, Slobeend 135, Tafeleend 48, Kuifeend 532, Brilduiker 3 man 7 vrouw, Nonnetje 1 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Scholekster 34, Kemphaan 6, Grutto 92, Rosse Grutto 1, Wulp 1450, Waterpieper 13. Meeslouwerplas: Kleine Zilverreiger 2, Kuifeend 85, Baardman 4. Overvliegend: Vink 27 N, Keep 2 N.
24 februari - Kleine Zwaan 71 adult 21 juveniel, Toendrarietgans 5, Kolgans 90, Sneeuwgans 2, Brandgans 23, Chileense Smient 1 man, Waterral 2, Kemphaan 2, Grutto 55, Wulp 1520 (recordaantal), Waterpieper 20. Meeslouwerplas: Kleine Zilverreiger 1, Baardman 2, Rietgors 4. Overvliegend: Keep 7.


Kleine Zilverreiger, 24-2-2005

23 februari - Geoorde Fuut 2, Lepelaar 1, Grutto 48.
21 februari - Geoorde Fuut 2, Pijlstaart 23 man 9 vrouw, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Bonte Strandloper 1, Grutto 74, Zwarte Ruiter 9.
20 februari - Geoorde Fuut 1, Smient 3500, Pijlstaart 13 man 11 vrouw, Slobeend 166, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Kievit 700, Bonte Strandloper 3, Grutto 82, Wulp 280, Zwarte Ruiter 21. Vlietland: Dodaars 13, Fuut 100. Beide gebieden tezamen: Scholekster 285.
17 februari - Geoorde Fuut 1, Kleine Zwaan 54 adult 13 juveniel, Kolgans 48, Bergeend 39, Pijlstaart 23, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Waterral 1, Goudplevier 16, Kemphaan 4, Grutto 75, Wulp 1450 (recordaantal), Zwarte Ruiter 9, Waterpieper 17, Baardman 4 (gehoord langs Kniplaan). Overvliegend: Kolgans 200.
15 februari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 2, Tafeleend 34, Kuifeend 496, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Scholekster 165, Grutto 28, Zwarte Ruiter 6.
14 februari - Geoorde Fuut 1, Pijlstaart 7 man 2 vrouw, Nonnetje 2 man, Grote Zaagbek 1 vrouw (kort verblijvend), Scholekster 138, Grutto 10, Wulp 125, Zwarte Ruiter 9.
13 februari - Geoorde Fuut 1, Groene Specht 1.
11 februari - Geoorde Fuut 2, Heilige Ibis 12, Kleine Zwaan 13 adult 7 juveniel (1 met verwondingen aan nek en rug), Kolgans 210, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Waterral 2, Goudplevier 30, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 3, Grutto 25, Wulp 68, Zwarte Ruiter 8.


Leucistische Kievit, 11-2-2005 (Foto © Ren? de Kleijn)

9 februari - Grutto 18, Kleine Mantelmeeuw 5.
8 februari - Aalscholver 25, Kleine Zwaan 110 adult 24 juveniel, Toendrarietgans 4, Kolgans 83, Nijlgans 58, Casarca 1, Bergeend 39, Waterral 1, Kemphaan 3, Grutto 6, Wulp 1200 (recordaantal), Waterpieper 8, Glanskop 2. Overvliegend: Veldleeuwerik 1.
7 februari - Geoorde Fuut 2, Lepelaar 1, Nonnetje 2 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Grutto 2, Zwarte Ruiter 9. Meeslouwerplas: Krooneend 1 man.
6 februari - Geoorde Fuut 2, Aalscholver 42, Lepelaar 1, Kleine Zwaan 82 adult 21 juveniel, Kolgans 220, Canadese Gans 75, Kleine Canadese Gans 4, Brandgans 16, Tafeleend 45, Kuifeend 540, Brilduiker 5 man 6 vrouw, Nonnetje 2 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Scholekster 25 (waaronder "Hamble point"), Kievit 1300, Bonte Strandloper 4, Kemphaan 6, Grutto 2, Wulp 70, Zwarte Ruiter 11, Waterpieper 10, Baardman 10 (gehoord langs Kniplaan en in Meeslouwerplas). Leidschendammerhout: Grauwe Gans 520, Roodborsttapuit 1.


Voor het 6e jaar de "Hamble Point" scholekster, 6-2-2005

5 februari - Geoorde Fuut 1, Wintertaling 127, Goudplevier 95, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 3, Grutto 1, Zwarte Ruiter 9.
4 februari - Geoorde Fuut 2, Grote Zaagbek 1 man, Goudplevier 35, Kemphaan 4, Wulp 150.
3 februari - Slechtvalk 1 overvliegend, Grutto 2.
1 februari - Kleine Zwaan 76 adult 16 juveniel, Kolgans 280, Grutto 2, Zwarte Ruiter 24.

Januari 2005

31 januari - Geoorde Fuut 2, Slechtvalk 1 adult vrouw ('s middags ter plekke met grote prooi, mogelijk woerd van smient of slobeend), Kemphaan 4, Grutto 1, Zwarte Ruiter 10.
30 januari - Geoorde Fuut 2, Aalscholver 65, Kleine Zwaan 169 adult 20 juveniel (2 ringen), Kolgans 850 (4 ringen), Grauwe Gans 460, Brandgans 67, Bergeend 45, Smient 6100, Pijlstaart 17 man 7 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Slechtvalk 2 (vrouw en juveniel), Scholekster 35, Goudplevier 60, Kievit 1450, Bonte Strandloper 2, Kemphaan 4, Bokje 2 (voor uitkijktoren), Wulp 250, Zwarte Ruiter 8, Kokmeeuw 5500, Stormmeeuw 2500, Zilvermeeuw 1400, Geelpootmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 4, Waterpieper 12.
29 januari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 220 adult 27 juveniel, Kolgans 695, Grauwe Gans 531, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 71, Brandgans 42, Bergeend 42, Smient 2650, Krakeend 24, Wintertaling 129, Pijlstaart 14 man 8 vrouw, Slobeend 240, Tafeleend 43, Kuifeend 529, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Waterral 1, Kievit 900, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 7, Grutto 1, Wulp 251, Zwarte Ruiter 7, Graspieper 25 (tussen A4 en fietspad), Waterpieper 9.
27 januari - Bergeend 71, Smient 2300, Krakeend 17, Wintertaling 132, Pijlstaart 25, Slobeend 234, Tafeleend 31, Kuifeend 588, Kemphaan 1, Zwarte Ruiter 6, Graspieper 16, Baardman 32 (langs Kniplaan).
26 januari - Geoorde Fuut 3, Roerdomp 1 (landde voor de uitkijktoren), Kleine Zwaan 161 adult 19 juveniel (2 ringen afgelezen), Toendrarietgans 1, Kolgans 540 (3 ringen afgelezen, 1 leucistische vogel), Sneeuwgans 2, Canadese Gans 192, Brandgans 84, Bergeend 86, Nonnetje 8 man 8 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Waterral 1, Kemphaan 5, Wulp 850, Zwarte Ruiter 6, IJsvogel 1, Waterpieper 8. Overvliegend: Kolgans 300 N.


Wulpen op de slaapplaats, 26-1-2005

24 januari - Geoorde Fuut 2, Bonte Strandloper 2, Wulp 540, Zwarte Ruiter 8, Graspieper 10. Overvliegend: Kolgans 212.
22 januari - Geoorde Fuut 1, Aalscholver 13, Bergeend 44, Wintertaling 110, Pijlstaart 23, Nonnetje 1 man, Grote Zaagbek 1 man, Scholekster 33, Goudplevier 7, Kievit 850, Wulp 36, Zwarte Ruiter 8, Waterpieper 2.
19 januari - Geoorde Fuut 2, Roerdomp 1, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Bonte Strandloper 1, Grutto 1, Zwarte Ruiter 4, Graspieper 5, Waterpieper 3.
18 januari - Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw.
17 januari - Pijlstaart 32, Tafeleend 31, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Bonte Strandloper 4.
16 januari - Geoorde Fuut 1, Pontische Meeuw 1 2e kj, Kleine Zwaan 259 adult 42 juveniel, Taigarietgans 1, Toendrarietgans 28, Kolgans 1080 (3 ringen), Grauwe Gans 480, Sneeuwgans 2, Kleine Canadese Gans 1, Brandgans 63, Bergeend 52, Pijlstaart 35, Brilduiker 4 man 6 vrouw, Nonnetje 1 man 3 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Blauwe Kiekendief 1, Slechtvalk 1 juveniel, Goudplevier 36, Kemphaan 4, Wulp 450, Zwarte Ruiter 8, Waterpieper 18.
15 januari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 231 adult 35 juveniel, Kolgans 880, Grauwe Gans 480, Sneeuwgans 2, Bergeend 50, Wintertaling 130, Wilde Eend 130, Pijlstaart 17 man 12 vrouw, Slobeend 80, Tafeleend 59, Kuifeend 520, Brilduiker 5 man 8 vrouw, Nonnetje 9 vrouw, Wulp 150, Zwarte Ruiter 6, Ransuil 1 jagend, Waterpieper 14. Overvliegend: Kolgans 291 N.
14 januari - Bergeend 63, Pijlstaart 16 man 13 vrouw, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 5 vrouw, Bonte Strandloper 1, Zwarte Ruiter 8. Overzijde A4: Slechtvalk 1 vrouw verblijvend. Overvliegend: Kolgans 285.
13 januari - Geoorde Fuut 2, Pijlstaart 14 man 3 vrouw, Brilduiker 5 man 7 vrouw, Grote Zaagbek 1 man 1 vrouw, Wulp 150, Zwarte Ruiter 8, Graspieper 7.
12 januari - Geoorde Fuut 2, Bergeend 57, Wintertaling 130, Bonte Strandloper 1. Leidschendammerhout: Vuurgoudhaan 1, Glanskop 1.


Man Grote Zaagbek, 12-1-2005

11 januari - Geoorde Fuut 2, Brilduiker 4 man 5 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Slechtvalk 1, Kemphaan 10, Watersnip 7, Wulp 179, Zwarte Ruiter 8.
10 januari - Bergeend 51, Kuifeend 576, Nonnetje 3 man 1 vrouw, Slechtvalk 1, Goudplevier 35, Kemphaan 4, Watersnip 2.
9 januari - Geoorde Fuut 2, Kleine Zwaan 139 adult 15 juveniel, Kolgans 350, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 80, Bergeend 47, Wintertaling 80, Pijlstaart 18 man 5 vrouw, Slobeend 151, Tafeleend 37, Kuifeend 477, Slechtvalk 1 man, Kemphaan 4, Grutto 1, Wulp 467, Kerkuil 1 (dood gevonden langs A4, was geringd), Waterpieper 17. Meeslouwerplas: Ransuil 4. Overvliegend: Ooievaar 1, Kolgans 109 N.
8 januari - Geoorde Fuut 2, Brilduiker 2 man 5 vrouw, Nonnetje 2 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Slechtvalk 1, Zwarte Zwaan 2. Overvliegend: Ooievaar 2.
5 januari - Geoorde Fuut 1, Heilige Ibis 6, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Bontbekplevier 1, Goudplevier 170, Kemphaan 4, Grutto 1, Zwarte Ruiter 7.
3 januari - Geoorde Fuut 1, Aalscholver 82, Kleine Zwaan 70 invallend, Kolgans 192 Z, Grote Zaagbek 1 man, Slechtvalk 2 (eerst man jagend, net voor donker vrouw jagend), Kemphaan 1, Grutto 1, Wulp 190, Kleine Mantelmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 2.
2 januari - Ooievaar 1 overvliegend, Kleine Zwaan 16, Pijlstaart 16 man 9 vrouw, Slobeend 170, Tafeleend 29, Kuifeend 430, Brilduiker 4 man 8 vrouw, Slechtvalk 1 juveniele vrouw, Kemphaan 2, Grutto 1, Wulp 358, Ekster 15 (verlieten slaapplaats bij Kniplaan), Ringmus 7.


Grutto, 2-1-2005

1 januari - Geoorde Fuut 2, Heilige Ibis 15, Kleine Zwaan 146 adult 13 juveniel, Kolgans 49, Grauwe Gans 935, Sneeuwgans 2, Canadese Gans 98, Bergeend 47, Smient 1200, Krakeend 37, Wintertaling 39, Pijlstaart 11 man 9 vrouw, Slobeend 171, Tafeleend 21, Kuifeend 333, Nonnetje 1 man 7 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Kemphaan 1, Watersnip 2, Wulp 302, Zwarte Ruiter 9, Graspieper 8, Waterpieper 8. Overvliegend: Kolgans 82 Z 51 N.

Lijst van waarnemers

De volgende mensen hebben in 2005 met hun waarnemingen bijgedragen aan deze rubriek (waarvoor dank!):
Rob Banen, Hans Benders, Henk Besjes, Jetty de Boer, Jack Boogmans, Meindert Boskma, Matthijs Broere, F. de Cock Buning, Kees Dijkstra, Bart Dijkstra, Jaap Engberts, Ed van Estrik, Hans Feijen, Coby Greve, Adri de Groot, Kasper Hendriks, Hans Hersbach, Dick Hoek, Wim Hummelman, Brian Hunter, Arno Izaaks, Peter Jacobs, Sytze Jongma, Wim ter Keurs, Bram ter Keurs, Ren? de Kleijn, Machiel Kuijt, Bertus de Lange, Danny Laponder, Teus Luijendijk, Patrick Lut, Mike Melis, Henk Merts, J. Moons, Wouter Plomp, Simon Post, Luuk Punt, Willem Renema, Jeroen Riemens, Nic van Rongen, Mervyn Roos, Gerrit Rozenboom, Sjon van Santen, Sjaak Schilperoort, Rob Tolk, Rogier Verbeek, Dylan Verheul, Tom Zeegers, Mark Zevenbergen, Jasper Ziedses.

Sommige van de waarnemingen zijn verkregen via waarneming.nl