Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Tellijst

Vul de onderstaande lijst in en per e-mail of . Geef de aantallen van de waargenomen soorten. Vermeld zo mogelijk geslacht, leeftijd, kleed en eventuele vliegrichting. De standaardlijst bevat die soorten die (bijna) jaarlijks in het gebied worden waargenomen. Aan het eind kunnen soorten die niet op de standaardlijst staan worden vermeld.


Algemene informatie over bezoek

Naam:
Email:
Datum bezoek:
Starttijd:
Eindtijd:
Temperatuur:
Windrichting:
Windkracht:
Bijzonderheden:

Lijst van waargenomen soorten

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Kleine Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Ooievaar
Lepelaar
Woudaapje
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Rosse Stekelstaart
Wespendief
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Visarend
Torenvalk
Smelleken
Boomvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper
Kleine Strandloper
Temmincks Strandloper
Krombekstrandloper
Bonte Strandloper
Kemphaan
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Dwergmeeuw
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Zwarte Stern
Holeduif
Houtduif
Turkse Tortel
Tortelduif
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Velduil
Gierzwaluw
IJsvogel
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Waterpieper
Oeverpieper
Gele Kwikstaart
Engelse Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Beflijster
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Grauwe Vliegenvanger
Baardmannetje
Staartmees
Glanskop
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Frater
Barmsijs
Goudvink
Sneeuwgors
Geelgors
Rietgors